Månedsmagasinet på Costa del Sol

En sykdom forårsaket av en spesiell type av bakterien leptospira kalles leptospirose. Sykdommen som kan ramme både mennesker og dyr, er svært uvanlig i Skandinavia. I Spania derimot, forekommer ofte bakterien ved lavtliggende marker som tidvis svømmer over og deretter inneholder mye stillestående vann.
Innenfor visse yrkesgrupper, som bønder, slaktere og ferskvannsfiskere, regner man med at hvert femte menneske blir smittet. Også andre grupper kan bli smittet, for eksempel via urin fra infiserte hunder.

Smitteveier og smittespredning
Leptospirose forekommer i så godt som hele Europa, framfor alt hos ville smågnagere, men særskilt hos rotter. Smitten spres først og fremst ved kontakt med urin fra rotter eller andre smittede dyr. Eller ved at urin eller vann som er forurenset av smittsom urin, kommer i kontakt med huden og trenger inn i små sår eller risp.
Bakterien kan til og med trenge inn gjennom slimhinner, for eksempel øynene. Det som gjør sykdommen mer aktuell nå er at rottene blir drevet ut fra sine bol ved at utgangene stenges og ved at mye natur blir ødelagt gjennom utbygging.

Symptom, behandling og diagnostikk
Inkubasjonstiden er vanligvis en til to uker. Sykdomsbildet kan variere. Hos mennesker er infeksjonen oftest symptomfri, en infeksjon med influensalignende symptom kan likevel forekomme. Til og med hos hunder kan sykdommen passere symptomfritt, men de fleste som blir syke får høy feber, blir svært trøtte, får sterk tørste samt et kraftlig svekket allmenn helsetilstand.
Etter fire til fem døgn opptrer lever- og nyrepåvirkning med gulsott, magesmerter og mørk urin. Sykdommen kan behandles med antibiotika. Om behandlingen påbegynnes i en tidig fase, er prognosen god og hunden blir frisk i løpet av noen dager.
Om behandlingen derimot påbegynnes altfor sent, er prognosen dårligere ettersom en vanlig komplikasjon er kronisk nyresvikt. Diagnosen stilles gjennom blodtesting og dyrking av urin. Hunder som overlever sykdommen blir ofte, tross adekvat behandling, kroniske smittebærere.

Allmenn forbygging
Sykdommen kan forebygges ved utrydning av rotter og ved kontroll av andre dyr som kan fungere som smittebærere. Hunder som reiser til eller bor på områder der sykdommen forekommer, bør bli vaksinert mot leptospirose.
Grunnvaksinasjonen består av to vaksinasjoner med 3 – 4 ukers intervall. Vaksinen verner hunden mot alvorlige sykdomssymptomer, men gir ikke et hundre prosent vern mot infeksjon.

Smitte av mennesker
De leptospira-bakteriene som smitter hunder kan også smitte mennesker. Bakterien er veldig uvanlig så vel hos dyr som mennesker i Norden. Globalt sett er leptospirose likevel en av de vanligste bakterielle sykdommene som smitter fra dyr til mennesker.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.