Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nytt fra Den Norske Skolen (Mars 2021)

Vår målsetting er at alle elever som går på Den Norske Skolen, Málaga skal få en generelt bedre skoleopplevelse, utover det vanlige. Vi tilbyr et godt og trygt sosialt miljø der det er rom for å vinne, feile og vokse, og tilbyr mer av alt det forskningen viser gir et varig og godt faglig læringsutbytte. Familier som er her noen få år, ønsker at barna skal kunne følge den norske skolemodellen, og vi forsikrer om at det er like enkelt å bytte til Den Norske Skolen, Málaga, som å bytte skole innad i Norge. Egentlig er det faktisk enklere, for man er sjelden den eneste nye i klassen, og her er elevene vant til å inkludere nye venner i kretsen sin. I tillegg har skolen små klasser og høy voksentetthet, noe som sikrer at alle får den best mulige individuelle oppfølging. 

Leksebevisst skole

På Den Norske Skolen, Málaga, gis aldri lekser for leksenes skyld. Det betyr at vi gir færre lekser, men ikke helt leksefri. Det vil alltid være noe hjemmearbeid elevene må utføre i forbindelse med forberedelse til undervisningen, lesetrening og annen øving når dette er nødvendig. I noen fag må man trene, for eksempel i språkfagene. I matte er leksen kanskje å se en undervisningsfilm på 15 minutter, som forberedelse til timen. Denne formen for «omvendt undervisning» frigjør tid slik at det blir mer tid til hjelp med løsing av oppgaver på skolen med kvalifisert hjelp av lærer, og mer tid til kvalitetstid og opplevelser med familie og venner utenom skoletid.

Faggrupper i basisfagene

Skolens lærere er inndelt i samarbeidende faggrupper som har undervisning samtidig og kan tilby et bedre undervisningsopplegg basert på elevenes nivå og ikke bare basert på alder. Gruppene er midlertidige og fleksible, og tilpasses elevenes individuelle behov, enten de trenger mer utfordring eller mer trening før neste steg. Skolen har slike faggrupper i matte, norsk, samfunnsfag og fremmedspråk (spansk).


Skolens tre satsningsområder

  1. Dybdelæring gjennom tverrfaglig, temabasert undervisning,
  2. IPad som læringsstøttende verktøy, og
  3. Målrettet arbeid med elevenes læringsmiljø, gjennom holdningsskapende arbeid.

Vi går i dybden

I tråd med fagfornyelsen er Den Norske Skolen, Málaga godt igang med å snu skolestrukturen. Med utvidet bruk av tverrfaglige prosjekter som innbefatter læringsmål fra flere fag, løsrives undervisningen mer fra lærebøkene og kompetansemålene blandes og bearbeides gjennom prosjektarbeid og rike oppgaver. Forskning har vist at metoden gir bedre forankring av kunnskap, altså bedre dybdelæring.

Vi startet for alvor opp med dette allerede i 2018, Inneværende skoleår jobbes det tverrfaglig opp mot de tre hovedtemaene definert av Udir, som slår fast at skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Læringsteknologi

På Den Norske Skolen, Málaga får alle elever tilgang til oppdatert, læringstøttende teknologi. En stor del av undervisningen foregår via klasseromstyrte læringsapper, der elevene får hver sin iPad til disposisjon til skolearbeidet. Nearpod er en av appene som blir flittig brukt i mange fag. Teknologien brukes der det er forsterkende for læring, og skolen legger opp til at elevene får en variert og spennende tilgang til lærestoffet via interaktive plattformer.

Også de yngste elevene våre får en mini iPad som læringsverktøy, der de blant annet jobber med lese- og skriveopplæringen via verktøyet Skoleskrift. Verktøyet leser opp bokstavene og ordene som eleven taster inn, og med dette skriver elevene seg til leseferdigheter raskere og mer intuitivt enn ved tradisjonell leseopplæring. 

Denne daglige praksisen med læringsteknologi gjør det også enkelt for både lærere og elever å være i beredskap for hjemmeundervisning i perioder, hvis situasjonen lokalt igjen skulle kreve det.

De tre gyldne reglene

Den Norske Skolen, Málaga er ikke glad i forbud og regler. Hos oss forsøker vi, gjennom å tilby frihet og vise hensyn, å legge grunnlag for at elevene skal kunne ta gode, selvstendige valg som ikke er til hinder for det sosiale og for læringsmiljøet. Hvis man f. eks. vi ha på seg en caps, kan man det – såfremt det ikke forstyrrer eller er til hinder for andre, eller for læringen. 

Vi har tre gyldne regler vi holder høyt:

– Jeg er her for å lære.

– Jeg er her for å hjelpe andre å lære

– Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Skolens tre gyldne regler står på timeplanen gjennom hele skoleåret, men nå under oppstarten er de også utspringet for aktiviteter og pedagogiske opplegg som skal hjelpe elevene i gang med å ta vare på hverandre, og finne trygghet i læringsmiljøet sitt.

Gode søkertall

Til tross for tidenes tilstand har skolen mottatt masse søknader, både til elevplasser og til de utlyste stillingene for neste skoleår. Intervju av lærere er godt i gang, og ledelsen har flere av Norges beste lærere på listen over kandidater å velge iblant. Stillingene vil bli tilbudt de mest aktuelle søkerne i løpet av mars. Når det gjelder elevplass, ser det ut til at skolen får høyere elevtall igjen allerede neste skoleår, men det er fortsatt noe kapasitet. Selv om søknadsfristen er utløpt, er det derfor fortsatt mulig å søke, og restplassene fordeles fortløpende etter ventelisteprinsippet – altså førstemann til mølla. 

Bli kjent med skolen og få et innblikk i hverdagen på våre nettsider www.dnsmalaga.com, og ved å følge oss på Facebook: www.facebook.com/dennorskeskolen/

Av Nina C. Kaasin Simarud

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.