Månedsmagasinet på Costa del Sol

Vi skal i denne artikkelen ta for oss spørsmål som leserne har rettet til vårt advokatfirma. Problemstillingene er ofte komlekse og hver enkelt sak krever en konkret vurdering. Vi skal i denne artikkelen ta for oss spørsmål av generell interesse. Dersom du har spørsmål kan du sende en mail til juuhl@abwiig.no.

Hva skjer dersom jeg ikke har oppettet et testament i Spania? Tilfaller leiligheten min i Spania den spanske stat dersom jeg ikke har testament?
Dersom du ikke har et spansk testament vil arven din tilfalle den personen som er arving iht. loven. Det er dette vi kaller legalarvinger. Spansk internasjonal privatrett bygger på det såkalte nasjonalitetsprinsippet. Dette innebærer at arven som hovedregel skal fordeles etter avdødes nasjonale lov – med andre ord: dersom avdøde var norsk statsborger er hovedregelen at norsk arvelov skal legges til grunn.
Arvinger etter norsk arvelov er avdødes ektefelle (eventuelt registrerte partner) og slektninger. Loven regulerer hvilken arv ektefellen får. Resten av arven deles mellom slektningene slik loven bestemmer. Hadde ikke avdøde ektefelle, deles hele arven mellom slektningene etter lovens regler.
Avdødes ektefelle har rett til ¼ av arven etter avdøde dersom avdøde hadde barn. Ektefellen har dog rett til en minstearv som skal tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Dette innebærer at ektefellen arver 4 ganger grunnbeløpet dersom dette er mer enn ¼ av arven. Dersom avdødes nærmeste slektninger er hans foreldre, søsken eller nevøer/nieser, har ektefellen rett til halvparten av arven. Minstearven er da 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Har ikke avdøde slektsarvinger som nevnt ovenfor, arver ektefellen alt.
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at ektefellens arverett kan begrenses ved testament. Det er da et vilkår at ektefellen må ha fått vite om testamentet før arvelateren døde. Derimot kan ikke arvelateren begrense ektefellens rett til minstearv ved testament.
De nærmeste slektsarvingene etter avdøde er vedkommendes barn. Har avdøde flere barn, deles arven likt mellom barna. Dersom noen av barna er døde, trer vedkommendes barn (og eventuelt barnebarn) inn i vedkommendes sted. Eksempel: avdøde hadde tre barn, hvorav en er død. Arven deles først i tre. Hver gren får 1/3. Dersom det døde barnet har etterlatt seg to barn (avdødes barnebarn), deles denne grenens part igjen på disse to, slik at de får 1/6 av slektsarven hver.
Fjernere slekt enn fettere og kusiner er ikke arvinger etter loven. Hvis avdøde ikke hadde ektefelle eller slektninger som er arvinger etter loven, og heller ikke har opprettet testament, går arven til staten. Som du ser skal det mye til før staten er arving.
Ved testament kan man til dels unngå at arven fordeles iht. loven, men man må respektere pliktdelsreglene til livsarvingene og minste arven til gjenlevende ektefelle. Vi gjør videre oppmerksom på at samboere ikke har arverett etter loven og dersom du ønsker å sikre din samboer må du opprette et testament. 

Min mann har falt bort og jeg har arvet en bruksrett til boligen, mens eiendomsretten arves av barna. Hva innebærer dette? Må jeg betale arveavgift? Må barna betale arveavgift? Betaler arvingene arveavgift umiddelbart eller kun når lengstlevende foreldre dør?
Arv av en bruksrett – usofructo som det heter i spansk lovgivning– innebærer vanligvis at du har arvet en rett til å bruke boligen så lenge du lever (bruksretten kan dog begrenses). Dersom dere hadde felleseie vil du vanligvis selv eie ½ boligen, mens du arver en bruksrett på den andre delen som din mann eide. Dette innebærer at du kan bruke boligen som du ønsker og barna kan ikke bruke boligen uten ditt samtykke. Eiendomsretten – eller den såkalte ”nakne eiendomsretten” som det heter i spansk lovgivning – arves av barna. Både du og barna må betale arveavgift – du må betale arveavgift av bruksretten og barna av eiendomsretten. Bruksrettens verdi avhenger av arvemottagers alder – jo eldre vedkommende er, jo mindre verdi har bruksretten. Barna vil betale arveavgift på den resterende verdien (den totale boligens verdi minus bruksrettens verdi). Arveavgiften – både på eiendomsretten og på bruksretten – må betales innen 6 mnd. fra din mann falt bort.

Jeg har kun opprettet et norsk testament hvor jeg også bestemmer over hva som skal skje med min eiendom i Spania. Er ikke dette tilstrekkelig, eller må jeg ha et spansk testament?
Norge og Spania har undertegnet Haag konvensjonen av 1961. Iht. konvensjonens art. 1 er et testament gyldig dersom det oppfyller formkravene i den interne lovgivningen i det landet hvor testator var statsborger. Dette betyr at testamentet er gyldig dersom det følger formkravene i norsk arvelov. Dette innebærer at du kan innta bestemmelser vedr. din spanske eiendom i et norsk testament.
Vi vil imidlertid tillegge at et spansk testament vil gjøre skiftet lettere og raskere. Et spansk testament er opprettet etter spanske formregler. Et arveskifte foretas foran Notaren i Spania og spørsmålet om testamentet er opprettet iht. formkravene vil da som vanligvis ikke oppstå. Dersom man derimot fremlegger et norsk testament kan man bli bedt om å verifisere at formkravene i norsk arvelov § 49 er oppfylt. 

Av Line Juuhl, Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.