Månedsmagasinet på Costa del Sol
Norsk selvangivelse – oppføring av boligen i Spania

Det nærmer seg selvangivelsestid i Norge og vi vil i denne artikkelen se på hvordan boligen beliggende i Spania vil bli beskattet i Norge. Vi legger her til grunn at boligen eies personlig og at eier er skattemessig bosatt i Norge. Vi vil videre se på hvilken verdi du skal oppgi på boligen beliggende i Spania i norsk selvangivelse.

Hvordan vil boligen beliggende i Spania bli beskattet i Norge?
Både inntekt av og formue i fast eiendom i Spania er skattepliktig i Norge.
Inntekt av fast eiendom i Spania skal i Norge fastsettes etter norske regler. Skattepliktige leieinntekter skal føres opp i post 2.8.5. Du må fylle ut skjemaet ”Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom” (RF-1189) og legge det ved selvangivelsen. Du kan kreve fradrag i norsk skatt for tilsvarende inntektsskatt betalt i Spania. Betaling av inntektsskatt i Spania må imidlertid dokumenteres. Videre må du vedlegge skjemaet ”Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag) for lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende” (RF 1147).
Det kan bare kreves fradrag i norsk skatt for utenlandsk skatt som regnes som en inntektsskatt. Det kan ikke kreves fradrag i norsk skatt for utenlandsk eiendomsskatt (IBI/SUMA).
Formue i fast eiendom i Spania er også skattepliktig i Norge. Formuen i fast eiendom i Spania skal føres i post 4.6.1 i selvangivelsen. I Spania er det pr dags dato ikke formuesskatt og følgelig er det ikke fradrag i norsk skatt for formuesskatt betalt i utlandet.
Renter av gjeld til utenlandske fordringshavere er i utgangspunktet også fradragsberettiget, men rentekostnaden må dokumenteres.

Hvilken verdi skal du oppgi på bolig beliggende i Spania på den norske selvangivelsen?
Ved førstegangs oppføring av boligen i Spania i norsk selvangivelse bør du vedlegge et skriv med følgende informasjon:
Beskrivelse av hva slags eiendom det er (fritidseiendom, tomt mv.), hvilket land den ligger i, når den ble kjøpt (dato) og kjøpesum.
Verdien av fast eiendom i utlandet skal fastsettes til norsk likningsverdi (skattemessig formuesverdi). I den sammenheng uttaler Finansdepartementet som følger:
Ved fastsettelse av den norske ligningsverdien på fast eiendom i utlandet skal det legges til grunn "tilnærmet samme forhold mellom antatt salgsverdi og ligningsverdi som for tilsvarende eiendommer beliggende i den norske kommunen hvor skatteyter er bosatt".
Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Du kjøper en leilighet i Spania til 3 millioner NOK og ligningsverdien på fast eiendom i Norge i den kommunen du bor er på 30 % av omsetningsverdien. I den norske selvangivelsen skal du da oppføre leilighetens verdi med NOK 900.000.

Av Line Juuhl, Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.