Månedsmagasinet på Costa del Sol
Hvordan gjennomføres et arveskifte i Spania?

Hvordan gjennomføres et arveskifte i Spania?

Vi vil i denne fremstillingen gi en oversikt over den praktiske gjennomføringen av arveskifter i Spania, hvilket lands rett skiftet baseres på og til hvilket land man betaler arveavgift. Vi vil også se på særlige problemer i forbindelse med norske uskifteregler i Spania.

Dersom avdøde hadde sitt siste bosted i Spania ved sin død skal det gjennomføres et internasjonalt arveskifte, dvs. skiftet i Spania vil omfatte alle avdødes eiendeler uansett hvor de befinner seg i verden. Var avdødes siste bosted i Norge skal det kun gjennomføres et såkalt hjelpeskifte i Spania, dvs. det gjennomføres ett skifte i Norge av eiendelene avdøde etterlater seg i Norge og ett skifte i Spania av eiendelene som befinner seg i Spania.

Legges spanske eller norske arveregler til grunn for arveskiftet i Spania?
Dette spørsmålet avgjøres ut i fra norsk og spansk internasjonal internrett.

Norsk lov regulerer ikke spørsmålet direkte, men det er et klart grunnleggende prinsipp i norsk rett at det en person etterlater seg skal fordeles etter loven i det land hvor han ved sin død hadde fast bosted. Statsborgerskap og hvor eiendelene befinner seg er ikke relevant i denne sammenheng.
Iht. spansk rett stiller dette seg annerledes. Den spanske sivillovboken art. 9 nr. 8, 1. pkt. fastslår at det en person etterlater seg skal fordeles etter loven i det land hvor han på dødstidspunktet var statsborger, uavhengig av formuens art og hvor formuen befinner seg.

Hvilket lands rett skal legges til grunn dersom avdøde var norsk og hadde sitt siste bosted i Spania?
Å gi et uttømmende svar på dette spørsmålet krever en omfattende juridisk drøftelse basert på norske og spanske lovbestemmelser og rettspraksis. Vi nøyer oss derfor med å konstatere at norsk arverett som hovedregel legges til grunn.

Særlige problemstillinger i forhold til uskiftet bo i Spania.
At norske arveregler legges til grunn innebærer at reglene om pliktdelsarv, ektefelles arverett, uskiftet bo etc. kommer til anvendelse ved skifteoppgjøret i Spania. Gjenlevende ektefelle har således rett til å sitte i uskiftet bo med boligen i Spania. Problemet er imidlertid at uskiftet bo ikke eksisterer i Spania. Spanske myndigheter tilnærmer seg uskifteordningen ved å gi gjenlevende ektefelle eiendomsretten til avdødes halvdel. Dette er imidlertid langt fra et fullgodt alternativ da gjenlevende ektefelle må betale arveavgift på avdødes andel av boligen. Mange velger å opprette et testamente som gir gjenlevende ektefelle en bruksrett til førstavdødes halvdel av eiendommen slik at man sikrer seg forsatt disposisjonsrett til eiendommen. Til barna testamenteres eiendomsretten, men barna får først disposisjonsretten når lengstlevende faller fra.

Undertegning av arveskifte i Spania.
Arveskifter i Spania undertegnes hos en Notar (Notarius Publicus). Det finnes mange notarkontorer i Spania og arveskiftet kan undertegnes ved et hvilket som helst av disse. Det er med andre ord uten betydning at skiftet gjennomføres et annet sted enn der eiendommen er beliggende, eller et annet sted enn der evt. testamente ble opprettet. Eiendommen kan for eksempel være beliggende i Sevilla hvor også testamentet er opprettet, mens arveskiftet gjennomføres i Malaga.

Betaling av arveavgift
Hovedregelen etter norsk arveavgiftslov er at arveavgift skal betales til Norge dersom arvelater ved sin død var bosatt i Norge eller var norsk statsborger. Unntak gjelder imidlertid dersom eiendommen ligger i utlandet og det godtgjøres at arveavgift er betalt til landet hvor eiendommen er beliggende. Ved arv i Spania plikter arvingene å betale arveavgift til Spania og arvingene blir dermed fritatt for arveavgift i Norge mht. arven i Spania.

Fristen for betaling av arveavgift i Spania er 6 måneder fra dødsfallet.

Avsluttende bemerkninger: For å sikre at arvingene kommer best mulig ut økonomisk når arveskiftet skal gjennomføres, kan man foreta visse disposisjoner i live. Den mest vanlige fremgangsmåten er ved å opprette et testamente. Kontakt oss for mer informasjon: dale@lawfirminspain.com, tlf: + 34 607 659 906.

Av Agnete Dale, LawfirminSpain

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.