Månedsmagasinet på Costa del Sol

En rekke nordmenn har henvendt seg til vårt advokatfirma med spørsmål om hvorvidt det bør opprettes et spansk testamente for eiendeler som befinner seg på spansk territorium. Mange frykter at eiendelene vil gå til den spanske stat dersom man ikke har opprettet et testamente. Sistnevnte kan allerede innledningsvis avkreftes, den spanske stat beslaglegger kun avdødes eiendeler i tilfelle avdøde ikke har arvinger etter norsk arvelov og heller ikke har opprettet testamente i de tilfeller avdøde ikke etterlater seg arvinger etter loven.

• Er et norsk testamente gyldig også i Spania?
Et norsk testamente som omfatter eiendeler i Spania er også gyldig i Spania iht. Haag konvensjonen som er undertegnet både av Norge og Spania. Det er følgelig ingen juridisk nødvendighet å opprette et spansk testamente. Dersom man kun har et norsk testamente som også omfatter eiendeler i Spania, må imidlertid testamentet oversettes til spansk av en autorisert oversetter. Videre kan Notaren hvor skiftet gjennomføres be om at det innhentes et lovsertifikat som bekrefter at det norske testamentet er opprettet iht. norske formkrav. Det er derfor ryddigst og mest kostnadseffektivt å opprette et separat testamente for spanske eiendeler og man kan på denne måten spare arvingene for unødvendige praktiske problemer i forbindelse med skifteoppgjøret i Spania. Dersom man i tillegg har et norsk testamente er det viktig at det ikke er motstrid mellom det norske og spanske testamente. Det sist opprettede testamente har forrang ved motstrid.

• Dersom man ikke har et norsk testamente som også omfatter eiendeler i Spania, er det da nødvendig å opprette et spansk testamente?
Det er ikke en juridisk nødvendighet å opprette et spansk testamente i de tilfeller man ikke har norsk testamente. Norsk arvelov vil uansett legges til grunn for arveskiftet og dersom avdøde hadde sitt siste bosted i Norge vil det fremgå av norsk skifteattest hvem avdødes arvinger var. Imidlertid stiller dette seg annerledes i de tilfeller avdøde hadde sitt siste bosted i Spania. I disse tilfeller utstedes det ikke skifteattest i Norge og følgelig fremgår det ikke av et norsk, offisielt dokument hvem avdødes arvinger er. I disse tilfeller er det klart en fordel å ha opprettet testamente.
Videre er det fordelaktig for ektefeller å opprette et testamente. Dette blir vanligvis gjort på følgende måte: gjenlevende ektefelle gis en bruksrett til førstavdødes andel i stedet for at gjenlevende ektefelle arver eiendomsretten. Barna arver eiendomsretten til andelen og på den måten unngår man arveavgift i ett ledd.
Eks: Per og Marte er gift og har to barn. Per og Marte oppretter hvert sitt testamente der de gir gjenlevende ektefelle en livsvarig bruksrett til sin andel av formuen i Spania. Det fastsettes i testamentet at barna skal arve eiendomsretten. Per dør først og barna arver eiendomsretten til hans andel av en fast eiendom i Spania og betaler arveavgift av denne. Marte arver en bruksrett til samme andel som barna har arvet. Hun må betale arveavgift av bruksretten, men denne er vesentlig lavere enn arveavgift av eiendomsrett. Når Marte dør betaler barna kun arveavgift av halvparten av eiendommens verdi da de allerede er eiere av andelen faren etterlot seg.

• Hvordan opprettes testamentet?
Det spanske testamente undertegnes hos Notar i Spania iht. spanske formkrav. En advokat utarbeider et utkast til testamente iht. klientenes ønsker og de lovkrav som gjelder på området og sender deretter et utkast til Notaren. På dagen for undertegningen møter testator opp personlig sammen med advokaten og testamentet blir gjennomgått i fellesskap. Det kan ikke utstedes fullmakt for undertegning av testamenter, testator må personlig møte opp. Originaltestamentet oppbevares hos Notarkontoret og det sendes en notifikasjon om opprettelsen av testamentet til testamentsregisteret i Madrid. Når det blir aktuelt å gjennomføre arveskiftet kontakter arvingenes advokat testamentsregisteret, og får opplyst hvorvidt det er opprettet testamente og hos hvilken Notar testamentet i så fall befinner seg.

Dersom du har spørsmål vedr. opprettelse av testamente eller ønsker at vi bistår ved opprettelse av testamente, vennligst kontakt Agnete Dale, e-mail: dale@lawfirminspain.com, tlf: + 34 607 659 906.

Av Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.