Månedsmagasinet på Costa del Sol
Kjøåers rettsstilling når utbygger går konkurs

På bakgrunn av at flere utbyggerselskaper har erklært seg konkurs de siste månedene, vil vi i denne artikkelen kort redegjøre for kjøpers rettsstilling ved konkurs.
mange leiligheter er solgt ”off plan” i spania og er fremdeles under konstruksjon. I en konkurssituasjon er selvsagt det store usikkerhetsmomentet for kjøperne hva som skjer med pengene som ble innbetalt ved kontraktsundertegning.
I utgangspunktet avbryter ikke en konkurserklæring fortsettelsen av byggeaktiviteten og annullerer heller ikke de inngåtte kontrakter. dette innebærer:
1. at utbygger skal fortsette byggingen inntil bygget er ferdig oppført og leilighetene kan overdras til kjøperne. dette avhenger imidlertid selvsagt av om utbyggers økonomi tillater utgiftene en ferdigstillelse medfører.
2. at delbetalinger fortsatt skal foretas av kjøperne iht. kontrakten for å unngå at kjøper kommer i en misligholdssituasjon.

Hvorvidt byggingen fortsettes avgjøres av bestyrerne av konkursboet som oppnevnes av retten, og vurderingstemaet er naturlig nok hvorvidt en fortsettelse av prosjektet anses gjennomførbart. faktorer som tas i betraktning i denne vurderingen er blant annet hvor langt man har kommet i byggingen, hvor mange leiligheter som er solgt/hvor mange kontrakter som er inngått, forventet gevinst, finansiering etc. det vanlige og naturlige er at konkursboet beslutter at prosjekter som nesten er ferdigstilt fullføres, mens det beordres stans i byggingen dersom man befinner seg tidlig i prosessen.
Når konkursåpningen publiseres gis kjøper en frist på 1 måned til å melde kravet i boet. Din rettslige representant må henvende seg til bostyrer hvor det informeres om ditt krav i konkursboet. dette dokumenteres ved fremlegging av kontrakt og andre bevis i saken.

Dersom det er utstedt bankgaranti til sikkerhet for innbetalte beløp, og fristen for overlevering av leilighetene er utløpt eller utløper i løpet av konkursbehandlingen uten at overlevering er foretatt, kan bankgarantien i utgangspunktet kreves utøvd.
blir det besluttet at byggingen ikke fortsetter, kan man kreve kontrakten hevet. Dersom kjøper får medhold i heving av kontrakten får kjøper en fordring mot utbygger tilsvarende innebetalt beløp. fordringen kan enten bli erklært et ordinært pengekrav eller en prioritert fordring i konkursboet.

Avsluttende bemerkninger:
Det er svært viktig å engasjere en advokat som er erfaren innenfor området konkurs slik at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Vår spanske advokat José Ramón Gutierrez har spesialisert seg innenfor denne type saker
Kontakt Agnete Dale + 34 607 659 906 for et uforpliktende møte.

Av Agnete Dale, norsk jurist i Lawfirminspain

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.