Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spørsmål om skatt og utflytting

Fristen for å levere den norske skattemeldingen er 30. april hvert år. Vi i Brækhus Advokatfirma opplever stor pågang med spørsmål om hvordan man skal håndtere den norske skattemeldingen ved utflytting. I denne artikkelen vil vi ta for oss noen av våre leseres spørsmål.

Hva er forskjellen mellom å være skattemessig bosatt i Norge etter internretten, og skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania?

Skatteplikten etter norsk internrett opphører ikke automatisk når en person flytter permanent til Spania. Det er visse vilkår som må oppfylles for at man skal anses som skattemessig utflyttet. Man kan ikke disponere bolig i Norge, og man kan heller ikke oppholde seg mer enn maksimalt 61 dager i kalenderåret i Norge i de tre første årene etter at man har flyttet. Først når disse vilkårene er oppfylt i tre kalenderår, vil skatteplikten etter internretten opphøre fra år 4. Samtidig vil skattemessig bosted etter spansk internrett også inntre i løpet av denne treårsperioden, slik at man blir skattepliktig til begge land.

I slike tilfeller skal det skattemessige bostedet til personen avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalen mellom Norge og Spania. Skatteavtalens utgangspunkt er at man skal anses som bosatt der man disponerer fast bolig. Har man fast bolig i begge land, er det avgjørende hvor man har sine sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for lovsinteresser). Bosted etter skatteavtalen har betydning for hvilke inntekter og formue som kan beskattes i Norge. Er man skattemessig bosatt i Norge etter internrett, men bosatt i Spania etter skatteavtalen, er man som regel kun skattepliktig til Norge for inntekter fra norske kilder samt formue som befinner seg i Norge, f.eks. fast eiendom. Etter at skatteplikten til Norge etter internretten er opphørt, vil mange fortsatt være begrenset skattepliktig til Norge, f.eks. fordi man har en fritidseiendom i Norge.

Jeg har flyttet til Spania. Må jeg fremdeles levere skattemelding til Norge?

Alle som er internrettslig skattemessig bosatt i Norge, eller begrenset skattepliktig på grunn av f.eks. eiendom i Norge (jfr. ovenfor), skal levere skattemelding. Er ikke skatteplikten etter internretten opphørt, er det videre slik at du, basert på norsk skattelov, fortsatt vil være alminnelig skattepliktig (globalskattepliktig) til Norge. En konsekvens av globalskatteprinsippet er bl.a. at du ikke kan la være å inkludere inntekt opptjent i utlandet, bare fordi den samme inntekten er skattepliktig der. Skatteplikten kan imidlertid være begrenset hvis man etter skatteavtalens bestemmelser anses som bosatt i Spania. Da skal man stryke all inntekt og formue i skattemeldingen som etter skatteavtalen kun skal skattlegges i Spania. Samtidig er det veldig viktig å opplyse i et vedlegg til skattemeldingen at man har inntekter og/eller formue som er holdt utenfor, og forklare grunnen til det. Norske skattemyndigheter vil også kunne kreve at man legger frem en dokumentasjon fra spanske skattemyndigheter på at man er ansett som skattemessig bosatt der etter skatteavtalen, og de vil også gjøre en selvstendig vurdering av om vilkårene er oppfylt. Unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Norge og Spania må skje i henhold til gjeldende regler (jfr. ovenfor), og ikke ved å unnlate å opplyse om den aktuelle inntekten.

Jeg har meldt fra om utflytting til Skatteetaten, og er registrert som utvandret i Folkeregisteret. Er jeg da å anse som skattemessig utflyttet?

Nei, utvandring iht. folkeregisterloven og skatteloven er to ulike vurderinger. Utvandring iht. Folkeregistreringsloven betyr ikke at du anses skattemessig utvandret.

Når du flytter til Spania for mer enn seks måneder, må det meldes fra om dette til norske skattemyndigheter. Det gjøres ved å fylle ut flyttemelding som sendes til skattekontoret, men tidligst 14 dager før utreise. Det må legges ved pass eller annen gyldig legitimasjon. Skatteetaten avgjør da om du skal registreres som utvandret i Folkeregisteret.

Hvordan melder jeg fra til norske skattemyndigheter at jeg mener at skatteplikten til Norge er opphørt?

I praksis håndteres dette i forbindelse med skattemeldingen. Du har selv ansvaret for å fastsette skattegrunnlaget.

Dersom du mener at skatteplikten til Norge som bosatt er opphørt fra 1.1.2021, eller du mener å være bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania, må du opplyse om dette i skattemeldingen under de aktuelle temaene i skattemeldingen som gjelder utenlandsrelaterte forhold. I tillegg må du endre alle beløp du mener ikke lenger er skattepliktige til Norge.

Dersom skattekontoret spør, må du kunne vise at du oppfyller vilkårene for skattemessig emigrasjon eller skatteavtalemessig bosted i Spania.

Huskeliste ved utflyttning

  • Du må melde flytting til Skatteetaten innen 6 måneder etter utflytting til Spania.
  • For at den internrettslige skatteplikten til Norge skal opphøre, må du ta fast opphold i utlandet, ikke oppholde deg i Norge mer enn 61 dager i inntektsåret og ikke disponere bolig i Norge.
  • Så lenge du er internrettslig skattepliktig til Norge eller f.eks. har eiendom her, må du levere skattemelding til Norge.
  • Dersom du bli ansett å være skattemessig bosatt i Norge etter norsk skattelov, og skattemessig bosatt i Spania etter spansk skattelov, vil skatteavtalen mellom Norge og Spania avgjøre hvilket land som har beskatningsretten.
  • Når det skal vurderes hvor man er bosatt etter skatteavtalen, er hovedregelen at man ansees bosatt i det land man disponerer fast bolig. Dersom man har fast bolig i begge land, er det avgjørende hvor man har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (Sentrum for livsinteresser).

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.