Månedsmagasinet på Costa del Sol
Når opphører skatteplikten ved utflytting fra Norge?

Når opphører skatteplikten ved utflytting fra Norge?

Skrevet av Hjørdis Larsen og Line Juuhl fra Brækhus advokatfirma DA.

1. Opphør av skatteplikt til Norge etter norske interne skatteregler

Skatteloven skiller mellom opphør av skattemessig bosted for fysiske og juridiske personer. I denne artikkelen vil vi se på opphør av skatteplikten for fysiske personer.

Skatteloven § 2-1, første ledd fastslår hovedregelen om at enhver person som er bosatt i Norge, er pliktig til å svare skatt til Norge. Skatteplikten gjelder uavhengig av hvor inntekten er opptjent, eller hvor i verden formuen befinner seg, altså et såkalt globalskatteprinsipp.

For at en (fysisk) persons skattemessige bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må følgende tre vilkår være oppfylt:

  1. du må ha tatt fast opphold i utlandet, og
  2. du må ikke ha oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som til sammen overstiger 61 dager i inntektsåret, og
  3. du eller dine nærstående (ektefelle, samboer eller mindreårige barn) kan ikke disponere bolig i Norge.

Man anses for å disponere bolig når man direkte eller indirekte eier, leier eller på annen måte har rett til å bruke bolig. Fritidsbolig faller normalt utenfor begrepet, men det må vurderes konkret.

Personer som har vært bosatt i Norge mer enn 10 år, må oppfylle vilkårene i de tre påfølgende inntektsår etter flytting til utlandet, og kan tidligst anses som bli skattemessig utflyttet fra år 4.

Eksempel:

Hvis du flytter fast til Spania i løpet av 2022, er du skattepliktig som bosatt til Norge i hele 2022, 2023, 2024 og 2025. Skatteplikten opphører tidligst fra 2026 under forutsetning at vilkårene er oppfylt.

2. Opphør av skatteplikt til Norge etter skatteavtalen mellom Norge og Spania

Selv om du anses som skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett, kan norsk beskatningsrett likevel være begrenset av bestemmelser i skatteavtalen Norge har inngått med Spania. Hvis du anses som skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men også i Spania etter spansk intern rett, skal skattemessig bosted avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalen.

Hvor er du bosatt etter skatteavtalen mellom Norge- og Spania, og hvilken betydning har det?

Artikkel 4 i skatteavtalen fastslår hvor du skal anses som skatteavtalemessig bosatt dersom du anses som skattemessig bosatt etter begge lands interne skattelover. I utgangspunktet skal du anses som bosatt i det landet der du disponerer fast bolig. Disponerer du fast bolig i begge land, er det avgjørende i hvilket av landene du har dine sterkeste personlige og økonomiske forbindelser («sentrum for livsinteresser»). Hvor du har ditt sentrum for livsinteresser er alltid basert på en konkret helhetsvurdering, men det legges normalt noe mer vekt på hvor du har dine sterkeste personlige forbindelser, for eksempel hvor ektefelle og barn oppholder seg.  Om det ikke er mulig å fastslå i hvilket av de to land du har sentrum for livsinteresser, eller du ikke disponerer fast bolig i noen av landene, skal du anses skatteavtalemessig bosatt i det landet der du har vanlig opphold. Har du vanlig opphold i begge land skal du anses bosatt i det landet hvor du er statsborger.

Skatteavtalen avgjør videre hvilket land – Norge eller Spania – du skal betale skatt til, avhengig av hvilket av de to land du anses som skatteavtalemessig bosatt i, hvor inntekten har kilde eller formuen befinner seg. Beskatningsretten varierer mellom bostedslandet, kildelandet og noen ganger til begge land. For sistnevnte tilfelle, hvor begge land kan skattlegge en inntekt eller formue, har man rett til fradrag i skatt (kreditfradrag) for skatt betalt i det andre landet, og unngår dobbeltbeskatning.

For eksempel skal pensjon og uføreytelser bare skattlegges i bostedslandet. Lønnsinntekt opptjent ved arbeid i Norge kan derimot skattlegges både i Norge (kildelandet) og i Spania (bostedslandet).

3. Dokumentasjon av skattemessig bosted i Spania

Du har selv ansvaret for å fastsette grunnlag for norsk beskatning. Dersom du mener at norsk beskatning av inntekt og formue skal begrenses, eller at skatteplikten er opphørt, må du fremlegge nødvendig dokumentasjon for norske skattemyndigheter.

Skatteetaten krever vanligvis at det fremlegges en bekreftelse fra spanske skattemyndigheter på at de anser deg for å være skattemessig bosatt der etter både spansk internrett og etter skatteavtalen, (Certificate of fiscal Residence). Bekreftelsen må vise til skatteavtalen mellom Norge og Spania, og angi hvilket tidsrom den gjelder for. Skatteetaten kan kreve at du fremlegger en ny bekreftelse for hvert inntektsår.

4. Særlig om utflytningsskatt («exit skatt») på verdipapirer med latent urealisert gevinst

Latent gevinst er den skattepliktige gevinsten som ville blitt utløst dersom du hadde solgt verdipapirene dine på det tidspunktet skatteplikten til Norge opphører. Når den samlede latente gevinsten på urealiserte verdipapir overstiger kr 500 000, anses gevinsten som skattepliktig til Norge på det tidspunktet skatteplikten til Norge som bosatt opphører etter enten internretten eller etter skatteavtalen. Hvis samlet latent gevinst ikke overstiger kr 500 000, er det ingen utflytningsskatt, mens urealiserte gevinster over kr 500 000 medfører skatteplikt for hele gevinsten.

Utflytningsskatten omfatter blant annet urealiserte gevinster av aksjer, andeler og aksjefond, men også opsjoner i arbeidsforhold. Begrunnelsen for at beskatningen er knyttet til utflyttingen, er at fortjeneste som er opptjent mens man er bosatt i Norge, skal være gjenstand for skatteplikt hit. 

Ved utflytning til Spania kan man få utsettelse med betaling av skatten, og plikten til å betale exit skatt bortfaller hvis man ikke har solgt verdipapirene innen fem år etter at skatteplikten opphørte.

5. Avsluttende kommentarer

Det er viktig å være oppmerksom på at utvandring i folkeregisteret ikke medfører opphør av skatteplikten. Reglene for når du skal anses som utflyttet iht. folkeregistreringsloven og skatteloven er to ulike regelsett, og dermed to ulike vurderinger. Ved flytting til Spania for mer enn 6 måneder, må det sendes flyttemelding til norske skattemyndigheter.

Vi vil også presisere at så lenge du er internrettslig bosatt i Norge (jfr. punkt 1 over), har du plikt til å levere skattemelding til Norge, og du vil fortsatt være globalskattepliktig hit. Dette betyr at den inntekt du opptjener i Spania ikke kan holdes utenfor den norske skattemeldingen. Unngåelse av dobbeltbeskatning må skje iht. reglene som er beskrevet over ved å vise til skatteavtalen, og ved eventuelt å kreve kreditfradrag. Unngåelse av dobbeltbeskatning skal ikke håndteres ved å unnlate å oppgi inntekt eller formue til norske skattemyndigheter. En slik tilnærming kan medføre fastsettelse av tilleggsskatt, eller i grove saker bøter og fengselsstraff.

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.