Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

 

Argumentene imot kjenner vi alle, nemlig at Spania ganske enkelt ville gå opp i limingen dersom Katalonia skulle løsrive seg og bli en selvstendig stat, også fordi andre regioner, først og fremst Baskerland da ville forsøke å følge i katalanernes fotspor.
Men fordi det lokale katalanske parlamentet, Parlament de Catalunya, tidligere i høst som en reaksjon på de massive demonstrasjonene bl.a. i Barcelona, vedtok en resolusjon som skal gi katalanerne rett til å avholde en avstemming over hvorvidt de vil ha en selvstendig stat, ble alle argumenter imot funnet frem. Det samme gjorde de uavhengighetssøkende katalanernes egne holdninger.
Beslutningen rystet den spanske grunnmuren – og man blåste støvet av den spanske grunnloven og finstuderte innholdet. I grunnloven blir det slått ettertrykkelig fast at Katalonia er en del av det spanske riket, og skal grunnloven endres, ja så må alle spanjoler ha rett til å delta i denne folkeavstemmingen. Avgjørelsen rystet også den spanske økonomien som jo har det vanskelig nok på forhånd, og Katalonia kan kanskje klare seg fint uten det øvrige Spania, mens det motsatte ville bli langt vanskeligere.
Katalonias ønske om uavhengighet er ikke noe nytt, men det er parlamentets beslutning (84 stemmer av 135 mulige). Erklæringer om selvstendighet har man sett tidligere, som for eksempel i Kosovo som i 2008 utropte seg selv til en uavhengig stat. Så hvorfor kan ikke også Katalonia. Avstemmingen vil være ikke-bindende, men håpet er at så mange vil stemme for selvstendighet at regionen kan tiltrekke seg større internasjonal oppmerksomhet og sympati for saken. Det er vanskelig for et demokratisk samfunn å ignorere et flertall.

Og hva er så katalanernes egne argumenter for sin rett til et selvstendig land? Begrunner de retten til et land med historiske forhold? I en okkupasjon fra den spanske staten? Er det økonomiske årsaker? Er det et absolutt flertall for selvstendighet? Og er løsrivelse overhode mulig?
Det Norske Magasinet har bedt talsmannen i det katalanske parlamentet for det nasjonalistiske partiet Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, om å svare på spørsmålene.

Hvorfor ønsker du at Katalonia skal bli et selvstendig land?
Som ethvert annet land i verden har vi rett til selv å regjere. Katalonia har alltid vært betraktet som en nasjon, selv om det er sant at vi i mange år har satset på et samarbeid med Spania, gitt at Spania har måttet respektere den katalanske identiteten og det katalanske selvstyret.
Etter mange forsøk står det nå klart at Spania avviser denne muligheten. Derfor går majoriteten av katalanerne nå inn for uavhengighet, fordi alternativet er vår undergang som folk.

Hva mener du om det katalanske parlamentets beslutning om å avholde en folkeavstemming?
Det er et skritt i riktig retning, selv om resolusjonen mangler å bli konkretisert.
Solidaitat Catalana per la Independència ble skapt nettopp for å framskynde uavhengighetsprosessen. Det holder ikke med ikke viljeserklæringer, det er nødvendig med en klar kjøreplan for hvert skritt i overgangen til selvstyre.
Det er vårt viktigste bidrag, og derfor er vi en garanti for selvstendighet.

Der verserer forskjellige fortolkninger av historien. Noen mener at Katalonia har vært et selvstendig land der området skulle ha vært underlagt internasjonal lovgivning, mens andre er av den overbevisning at det har det aldri vært. Vil mener du du?
Det som det overhodet ikke er noen diskusjon om er at Katalonia fra det 10. til det 18. århundret hadde strukturer som en stat, inntil disse ble knust av de spanske og franske stridighetene.
Katalonia har siden den gang vært en region i Spania.

Om det har vært et selvstendig land eller ikke, betyr det noe?
Svært lite. Det viktigste er demokratiet. Hvis flertallet av katalanerne ønsker selvstendighet, så har de rett til en avstemming, uansett hva som skjedde for flere hundre år siden.

Er du overbevist om at dere vil oppnå selvstendighet en dag? Og i så fall når?
Hvis vi ikke var overbeviste om det, ville vi ikke bruke et eneste minutt på saken. Det et en ustoppelig prosess.
Vi har den akademiske og sosiale majoriteten. Nå gjenstår det bare å se om det kan konverteres til et politisk flertall.
Når? Det er vanskelig å vite, men jo før jo bedre, for folk har det skikkelig vanskelig nå.

Og befolkningen, katalanerne selv, hvor mange av dem ønsker egentlig et uavhengig Katalonia?
Ifølge meningsmålingene støtter mer enn 50 prosent opp om uavhengigheten, mens kun 15 prosent er imot. Prognosene viser at mellom 70 og 80 prosent ville stemt ja til en selvstendig stat, hvis det ble avholdt en folkeavstemming i morgen.

Men den spanske grunnloven dikterer at ikke bare katalanerne selv, men alle spanjoler har rett til å delta i en folkeavstemming rundt en eventuell løsrivelse. En kommentar?
Det har aldri vært noen uavhengighetsprosess der en avstemming har vært foretatt i hele staten og ikke bare i den nasjonen som ønsker å løsrive seg. Hvis det var tilfellet, ville det aldri bli noen uavhengighet overhode.
Husk at Spania ikke har en demokratisk tradisjon som for eksempel Canada og Storbritannia som har sine egne, uavhengighetssøkende områder. Derfor bør det katalanske parlamentet velge en ensidig uavhengighetserklæring og støtte seg til den internasjonale lovgivningen rundt folkeretten.

Hvor ser du de største forskjellene mellom katalanerne og andre spanjoler?
Forskjellene stammer fra en rekke områder som historie, geografi, klima, språk og egne kulturer.
I Spania er det jo fire nasjoner: den katalanske, den baskiske, den galisiske og så den castillanske. Problemet er at man har ønsket å tvinge det castillanske ned over hodet på hele den totale staten.

Noen mener at et selvstendig Katalonia ville bli et av verdens rikeste land. Er det riktig?
Ja, det er det. Tenk på at vi har et bruttonasjonalprodukt (BNP) på 200 milliarder euro, og at vi er 7,5 millioner innbyggere. Det er 26.600 euro per innbygger. Men for øyeblikket beholder den spanske stat 10 prosent av vår BNP, og ingen økonomi kan tåle en slik utarming.
Alle undersøkelser plasserer et uavhengig Katalonia som nummer fire i Europa hva angår BNP, altså økonomiske parameter som ligner de skandinaviske landene, samt Belgia og Nederland.

Hvilke visjoner har du og ditt parti for et selvstendig Katalonia?
Vi forventer et kosmopolitisk land. Åpen mot verden, med en økonomi basert på eksport og en høy verdiskapning. Og så ønsker vi å få et effektivt offentlig system, en velferdsstat satt i forhold til den skattebyrden katalanerne har, samt et demokrati med stor deltakelse.
Når vi påbegynner uavhengighetsprosessen, håper vi at vi kan regne med støtte fra den norske staten og den norske befolkningen. Særlig når man tenker på deres demokratiske tradisjon og deres ønsker om å ha en alliert i Sør-Europa som er solvent, pålitelig og åpen – alt det som blir den nye staten Katalonia.

Av Jette Christiansen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet