Månedsmagasinet på Costa del Sol
Invaliditetsfradrag på den spanske selvangivelsen

Invaliditetsfradrag på den spanske selvangivelsen

Del

I forbindelse med utfyllingen av selvangivelsen i Spania, kan personer med en godkjent invaliditetsgrad dra fordel av et ekstra fradrag. Når pensjonen mottas fra Spania, er der faste rammer for hvilke og når fradragene kan benyttes, men når invaliditetsgraden er fastsatt av skandinaviske myndigheter, og invalidepensjonen utbetales derfra, kan det oppstå problemer. Spanske skattemyndigheter krever nemlig at invaliditetsgraden er godkjent av spanske myndigheter (”Imserso”). Det er bare de færreste som har lyst til å gjennomgå denne prosessen som Imserso krever for å kunne godkjenne invaliditetsgraden. Likevel er det lønnsomt å få det gjort, fordi skatteyteren deretter kan spare penger på skatten.

Jeg vil i denne artikkel forsøke å avklare tvilsspørsmål og forhold som berører personer som har en invaliditetsgrad godkjent av en utenlandsk myndigheter.

Først vil jeg gjerne slå fast at man som spansk skatteyter er forpliktet til å oppgi ALLE sine inntekter på den spanske selvangivelsen, både vanlig pensjon, samt invalide- eller førtidspensjoner.

De eneste pensjoner som ifølge spansk lovgivning er fritatt for beskatning, er pensjonene ”Incapacidad permanente absoluta” (absolutt og permanent handikapp), samt ”Gran Invalidez” (stor invaliditet) som blir utbetalt av offentlig spansk myndighet (”Instituto Nacional de la Seguridad Social”).

Alle andre pensjoner og inntekter skal oppgis i den spanske selvangivelsen. Invaliditetsfradragets størrelse avhenger av hvilken “invaliditetsgrad” personen har. En invaliditetsgrad på under 33 % vil ikke gi rett til fradrag på den spanske selvangivelse. Hvis invaliditetsgraden derimot er på 33 %, men under 65 %, vil skatteyteren kunne få et fradrag på 2.316 € (skatteoppgjøret for 2011), og er invaliditetsgraden på 65 % eller mer, vil fradraget være på 7.038 € (skatteoppgjøret for 2011). Prosentsatsene er fastsatt ut fra det spanske invalidepensjonssystemet, og det kan derfor være vanskelig å tilpasse invalidepensjoner tilkjent i andre land.

Spansk lovgivning aksepterer fradag på grunn av invaliditet, selv om det er gitt av myndighetene i det landet personen opprinnelig kommer fra, hvis invaliditetsgraden er godkjent av det som tilsvarer til den spanske Seguridad Social.

Hvis skatteyteren mottar en invalidepensjon fra Skandinavia som tilsvarer en av de to spanske typer for invalidepensjon, vil invalidepensjonen bli godkjent i Spania. Det er likevel et krav at man kan legge fram en attest der det framgår at man har en ”absolutt og permanent invaliditet og er uarbeidsdyktig i forhold til alle typer arbeid og næring.” Med en slik attest vil spanske skattemyndigheter sidestille pensjonen med den spanske, og skatteyterens pensjon vil være skattefri i Spania. Man må selvfølgelig være oppmerksom på at attesten må oversettes til spansk av en autorisert oversetter.

Likevel er det BARE den sosiale pensjon som er fritatt for beskatning. Alle andre inntekter (renteinntekter, private pensjoner, m.m.) skal fortsatt oppgis og beskattes i Spania. Det er viktig at ordlyden er korrekt fordi det bare er denne typen pensjon som er fritatt for beskatning.
Hvis man ikke kan få utstedt den ovenfor nevnte attesten fra hjemlandet, må pensjonen oppgis og beskattes i Spania.
Men man kan ha glede av de ovenfor nevnte fradragene hvis man får invaliditetsgraden godkjent i Spania.

I noen tilfeller har spanske skattemyndigheter akseptert at skatteyteren benytter fradrag tilsvarende en invaliditetsgrad på 33 % (det vil si et fradrag i årsoppgaven på 2.316 €), selv om invalidepensjonen har blitt tildelt av en utenlandsk myndighet og ikke er godkjent i Spania. Likevel er det opp til hvert enkelt skattekontoatt godkjenne dette. Det kan derfor ikke garanteres at man vil kunne få tilkjent et skattefradrag utfra spanske regler. Derfor bør man få invaliditetsgraden godkjent i Spania slik at den sidestilles med spanske regler og oppfyller spanske krav.

Der er også andre fordeler ved å få invaliditetsgraden godkjent i Spania. Med et spansk invalidekort kan man få rabatter i noen reisebyrå og på offentlige transportmidler. Dessuten kan man søke kommunen om nedsettelse av eiendomsskatten, samt fritak for betaling av veiavgift på bilen.

For ytterligere informasjon, kontakt Lena Grøn på 952 66 50 55 eller lena@cyclo.

Tilbakebetaling av trukket kildekatt på pensjon
Får du pensjon fra Norge, og har Norge trukket skatt før du fikk ”frikortet” ditt?

Du kan søke om å få utbetalt skatten som er trukket ved pensjonsutbetalingen i 2012, hvis dette er trukket før du fikk frikortet ditt.

Hvis du ikke søker om tilbakebetaling, vil denne skatten bli tilbakebetalt til deg når du får skatteoppgjøret for 2012, i oktober 2013.

Den norske selvangivelsen 2012 som blir tilsendt i april 2013, skal sendes i retur til Norge sammen med det spanske skattesertifikatet ”Certificado de Residente Fiscal en España” og annen dokumentasjon som kreves for å få skattefrittak (link).

Leverer du ikke den norske selvangivelse, vil kildeskatten på 15 % bli trukket.

www.skatteetaten.no/no/Artikler/Tilbakebetaling-av-trukket-kildeskatt-pa-pensjon/

Av Lena Grøn

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.