Månedsmagasinet på Costa del Sol

Ut i fra våre erfaringer er skattekontoret i Spania mer aggressive og ikke minst mer effektive en noensinne. Flere opplever inspeksjoner – dette gjelder både ifht arveskiftet og ved kjøp og salg av bolig i Spania. Vi vil i denne artikkelen ta for oss noen type tilfeller av inspeksjoner og se på de ulike konsekvenser dette vil ha.

1. Inspeksjon ved arv av bolig i Spania
Ved arv av bolig i Spania oppstår det ofte spørsmål om hvilken arvetakst man kan sette på boligen. Iht spansk lovgivning skal markedsverdien legges til grunn. Hva som er "markedsverdi" åpner imidlertid for skjønn. Det er utviklet visse normer mht. minimums verdi som kan settes på den faste eiendommen. Disse innebærer at eiendommen aldri kan settes lavere enn den høyeste av følgende verdier:
1) Valor fiscal på boligen: Valor fiscal beregnes ved å multiplisere ligningsverdien med en faktor som oppgis av kommunen, eller
2) Skjøteverdien på boligen
Dersom du setter arveverdien på boligen lavere enn disse verdiene vil du kunne risikere en inspeksjon fra skattemyndighetene. Konsekvensen er vanligvis en oppjustering av verdien på boligen hvilket innebærer at du må betale arveavgift for rest beløpet.
Ved kjøp av bolig i Spania er det viktig at du undersøker selgers skjøte. Dersom selger i sin tid overtok boligen ved arv bør du være særlig oppmerksom og undersøke at selger har beregnet verdien på boligen og arveavgiften riktig.

2. Inspeksjon ved kjøp av fast eiendom
I disse tider er det mulig å gjøre gode eiendomshandler i Spania – i noen tilfeller er handelen faktisk så god at skattekontoret igangsetter inspeksjoner for å undersøke om skjøteverdien er reell. Denne type inspeksjoner blir ofte igangsatt i to ulike typetilfeller 1) dersom kjøpesummen er lavere enn skjøteverdien på boligen da nåværende selger kjøpte boligen eller 2) dersom boligen er lavere enn såkalt valor fiscal. Det sist nevnte er en skatteverdi på boligen som fastsettes ved å multiplisere den spanske ligningsverdien med en faktor som varierer fra kommune til kommune. Faktoren ligger gjerne fra 1,1 og opp til 2. Dette innebærer at dersom ligningsverdien på boligen er 90.000 € og faktoren i den kommunen hvor boligen ligger er 1,5 vil skatteverdien være € 135.000. Dersom du for eksempel kjøpte boligen for 100.000 € kan skattekontoret enten 1) betrakte € 35.000 som en gave. Dette vil innebære at du må betale gaveavgift for € 35.000. En annen variant er at skattekontoret ikke anser skjøteverdien som reell og oppjusterer denne til € 135.000. Dette vil ha den konsekvens at kjøper må betale 7 % overføringskatt på 35.000 €.

3. Inspeksjon ved salg av fast eiendom
Ved salg av fast eiendom i Spania skal det holdes tilbake 3 % av kjøpesummen på selgers hånd. Dette beløpet skal innbetales til skattekontoret. Dette beløpet skal motregnes mot evt gevinstbeskatning ved salg av boligen. Gevinstbeskatningen i Spania ved salg er som hovedregel 18 %. Beløpet skal beregnes på differansen mellom inngangverdien (kjøpeverdien oppjustert med kostnader) og utgangsverdien (salgssummen nedjustert med kostnader relatert til salg). Dersom gevinstbeskatningen minus beløpet som tilsvarer 3 % ikke dekker gevinstbeskatningen, er du plikt til å betale differansen. Skattekontoret foretar nå undersøkelser ifht hvorvidt selger oppfyller disse pliktene og vi kjenner også til tilfeller i Tyskland hvor spanske myndigheter faktisk har gått så langt som å forfølge vedkommende i deres hjemland.

Av Line Juuhl, norsk jurist. og Roberto Ortega, spansk jurist, Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.