Månedsmagasinet på Costa del Sol
Forslag om økte skatter og avgifter i Spania – fra og med juli 2010

Forslag om økte skatter og avgifter i Spania - fra og med juli 2010

Del

I disse dager skal den spanske regjeringen ta stilling til en ny skattereform som innebærer økning av en rekke skatter og avgifter. Reformen kan bl.a. innebære en økning i den spanske momsen (IVA). Det er foreslått at endringene skal gjelde fra og med juli 2010. Vi vil i denne artikkelen gi en kort oversikt over noen av endringene.

Økt IVA (moms)
I Spania er det tre forskjellige IVA grupper avhengig av varens nødvendighet:
Gruppe 1: 16 % IVA gjelder for varer som klær, strøm, telefon, biler, flyreiser, smykker, hvitevarer etc.
Gruppe 2: 7 % IVA ved kjøp av bolig (fra utbygger), skolemateriell, transport, hoteller etc.
Gruppe 3: 4 % IVA på brød, medisiner, bøker etc.
Den nye skattereformen kan innbære at IVA i gruppe 1 øker med 2 % – med andre ord fra 16 % til 18 %. I forslaget fremlagt vil IVA i gruppe 2 øke fra 7 % til 8 % og IVA i gruppe 3 forbli uforandret.
Dette innebærer blant annet at kjøp av fast eiendom under oppføring (direkte fra utbygger) kan bli 1 % dyrere fra og med juli 2010. For brukt eiendom (kjøp direkte fra privat personer) svares såkalt ”overføringsavgift” (ITP) – dette er en annen type skatt/avgift og må ikke forveksles med IVA. Pr. dags dato er denne på 7 %, men det foregår nå en debatt mht. om også denne avgiften skal økes for å unngå diskriminering av nye boliger ifht. brukte.

Økt skatt på kapitalinntekter
Kapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster (bl.a. gevinst ved salg av fast eiendom). Kapitalinntektene beskattes pr dags dato med 18 %. Den nye skattereformen vil innebære at skatten øker fra 18 % til 19 % for de første 6000 euro. De resterende inntektene beskattes med 21 %.
Eksempel:
Du kjøpte en bolig i 2005 for 200.000 euro (inngangsverdien) og selger den i 2010 for 300.000 euro (utgangsverdien). Du kan forhøye inngangsverdien med utgifter tilknyttet kjøpet og redusere utgangsverdien med utgifter tilknyttet salget. I dette eksempelet legger vi til grunn at inngangsverdien forhøyes med 10 %, dvs. 20.000 og ny inngangsverdi er 220.000. Videre legges til grunn at utgangsverdien kan reduseres med 10.000, dvs. ny utgangsverdi er 290.000. Gevinsten er følgelig 290.000 – 220.000= 70.000 euro. Av de første 6000 euro skal det da iht. forslaget betales 19 % skatt, dvs. 1140 euro. Av det resterende (70.000 – 6000=) 64.000 skal det betales 21 %, dvs. 13.440 euro. Total gevinstbeskatning er 14.580 euro.
3. Hvilke skattemessige konsekvenser vil endringer i skatt på kapitalinntekter ha for en person som er skattemessig resident i Norge?
Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge etter de norske skattereglene. I henhold til skatteavtalen mellom Norge og Spania artikkel 6 kan Spania skattlegge inntekt av fast eiendom som ligger i Spania, som eies av en person bosatt i Norge. Det samme gjelder gevinst ved salg av og formue i fast eiendom i Spania, jfr. skatteavtalen artikler 13 og 22. Iht. skatteavtalen kan du imidlertid kreve fradrag for den skatten du har betalt i Spania i den norske skatten på gevinsten. Det skal med andre ord ikke betales dobbel skatt.
Norsk skattelovgivning inneholder imidlertid unntak fra hovedreglen om 28 % beskatning for gevinst ved salg av fast eiendom. Skatteloven oppstiller følgende krav for at gevinsten skal være skattefri;
1. For det første gjelder unntaket kun ved salg av fritidseiendom. Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted.
2. For det andre må eieren ha brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid).
3. For det tredje er det et krav om at eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført. Bare brukstid i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig.

Eksempel: Salg av fritidsbolig i Spania
I Spania:
Skattepliktig gevinst beregnes etter spanske regler og skattlegges i Spania.
I Norge:
Skatteplikten vurderes etter norske regler. Har du eiet og brukt fritidsboligen lenge nok til å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst ved salg, er gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve fradrag i Norge for den spanske skatten på gevinsten. Er gevinsten skattepliktig, skal gevinsten beregnes etter norske regler og skattlegges i Norge. Da kan du kreve fradrag for den skatten du har betalt i Spania i den norske skatten på gevinsten.
Da den skattepliktige gevinsten beregnes både etter spanske og norske regler, vil det beløp som er skattepliktig i Spania og Norge være forskjellig. Dersom du er skattepliktig for gevinsten til Norge skal du betale 28 % gevinstbeskatning, og i så henseende vil den nye spanske skattereformen ha liten betydning da den norske skatten uansett vil være høyere. Dersom du derimot oppfyller vilkårene for skattefri gevinst i Norge vil skattereformen innebære at du må betale mer skatt til Spania.

 

Av Line Juuhl, norsk jurist. og Roberto Ortega, spansk jurist

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.