Månedsmagasinet på Costa del Sol
Nye arverettigheter for samboere og forholdet til spansk rett

Nye arverettigheter for samboere og forholdet til spansk rett

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

alt

Fra 1. juli 2009 er det vedtatt endringer i norsk arvelov (lov 19. desember 2008 nr. 112 om endringer i arveloven mv.) som gir samboere sterkere arverettigheter. Loven innebærer en stor endring for samboere som verken har hatt arverett eller rett til å sitte i uskiftet bo.

Hvilke krav må samboeren oppfylle for å kunne sitte i uskiftet bo?
Iht. loven er det et krav om at man er samboere. Med samboerskap menes etter arveloven at to personer over 18 år lever sammen i et ekteskapsliknende forhold. Det regnes ikke som samboerskap om én eller begge av partene samtidig er gift, registrert partner eller samboer med en annen.
Et viktig kjennetegn på samboerskap er at man faktisk lever sammen. Men retten til arv eller uskifte faller ikke nødvendigvis bort dersom det er gode grunner for at samboerne i en periode bor hver for seg, for eksempel i forbindelse med utdanning, arbeid eller institusjonsopphold.
Videre er det et krav om at samboerene enten 1) har felles barn, eller 2) har hatt felles barn eller 3) venter barn sammen. Dersom man først oppfyller disse vilkårene følger uskifteretten direkte av loven – uavhengig av om man har fastsatt dette i testament.

Hvilke eiendeler er omfattet av uskiftet?
Etter loven har en gjenlevende samboer rett til å sitte i uskifte med samboernes felles bolig og innbo samt fritidseiendom og bil. For fritidseiendom og bil er det et vilkår at eiendelen har tjent til samboernes felles bruk.
Den som sitter i uskifte med den avdødes eiendeler, kan råde over eiendelene nesten som en eier. Han eller hun kan likevel ikke gi bort fast eiendom eller gi andre gaver som står i misforhold til boets størrelse.
Etterlater den avdøde seg særkullsbarn, må den gjenlevende samboeren ha samtykke fra disse barna for å kunne sitte i uskifte. Det er mulig å gjøre avtaler om dette på forhånd.

Gjeldsansvaret ved uskiftet bo
Man bør være oppmersom på at dersom man som samboer velger å overta eiendeler i uskifte, må man også overta ansvaret for all gjeld som påhvilte den avdøde, ikke bare gjeld som er knyttet til de eiendelene som overtas uskiftet. Det vil derfor være viktig for den gjenlevende å vurdere den gjeldsbelastningen dette vil innebære.

Retten til arv – hovedreglene
De nye arvereglene åpner imidlertid ikke bare for at samboere kan sitte i uskiftet bo. Samboere som har, har hatt eller venter barn med den avdøde har fra 1. juli 2009 rett til en arv etter hverandre på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G). Pr. april 2009 utgjør 4 G kr 281 024. Denne arveretten går foran livsarvingenes arverett.
Videre har samboere som ikke har felles barn, men som har bodd sammen de siste 5 år før dødsfallet, rett til å fastsette i testament at samboeren skal arve 4 ganger grunnbeløpet. Man bør merke seg at i sist nevnte tilfelle må man opprette et testament, mens dersom samboerene har felles barn følger arveretten direkte av loven.
Særlig om forholdene til spansk rett
Iht. spansk lovgivning har samboere ingen arverett. Dersom du har fast bopel i Spania oppstår spørsmålet om hvilket lands rett som skal anvendes i et arveskifte. I dette tilfellet kan resultatet bli at spansk arvelov skal anvendes og følgelig vil ikke samboere ha arverettigheter eller utvidet testasjonskompetanse som nevnt over. Dersom man derimot kommer til at norsk arvelov skal anvendes oppstår problemstillngen mht. om hvordan et uskiftet bo kan gjennomføres i Spania. Dette er meget kompliserte regler. For å unngå overraskelser i en evt. arvesituasjon anbefaler vi alle leserne til å søke juridisk bistand.


Av Line Juuhl, norsk jurist, og Roberto Ortega, spansk jurist.
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS


 

Av Line Juuhl, norsk jurist, og Roberto Ortega, spansk jurist

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet