Månedsmagasinet på Costa del Sol
Invaliditetsgrad og skatt i Spania

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Norske pensjonister generelt har i mange år søkt seg sørover til det milde klimaet Spania kan tilby. Noen har blitt førtidspensjonister av helsemessige ge årsaker og har i Norge blitt vurdert og tilkjent en invaliditetsgrad.

Ved flytting til Spania ble disse borgerne skatteresidenter i Spania og bør avregne skatt til spanske skattemyndigheter av den inntekten de mottar fra Norge.

De spanske skattereglene gir mulighet for forhøyede personfradrag, hvis skatteyteren har en ”godkjent” invaliditetsgrad. Dette vil bety lavere skatt for skatteyteren.
Likevel oppstår det en problemstilling i forbindelse med dette fradraget når det er snakk om en skatteyter der invaliditetsgraden ikke har blitt tilkjent av spanske myndigheter. Ifølge spanske skattemyndigheter bør denne invaliditetsgraden være ”godkjent” av spanske myndigheter for at det spanske skattevesenet skal akseptere fradraget.

Spansk invaliditetsgrad
For å få sin utenlandske invaliditetsgrad registrert/godkjent i Spania, bør skatteyteren innlevere en søknad hos myndighetene om å få ”tildelt” en invaliditetsgrad i Spania og vedlegge oversatt dokumentasjon av de legejournaler og tilhørende vedlegg som ligger til grunn for invaliditeten. Flere måneder etter at søknaden er levert (ofte åtte til 10 måneder etter), blir søkeren innkalt til legeundersøkelse der leger vil vurdere søkerens helse. Det er viktig å ta med en tolk hvis ikke man snakker spansk. Søkeren vil bli spurt om både helsemessige og sosiale forhold. Deretter kan det gå ytterligere noen måneder før søkeren får svar på søknaden og får (eller ikke får) tildelt en invaliditetsgrad i Spania. Avhengig av invaliditetsgradens størrelse, kan skatteyteren benytte invaliditetsfradrag på mellom 2.316 euros og opp til 9.354 euros.
Denne prosessen er likevel tidkrevende og gir utgifter til oversettelse og evt. tolk. Mange har derfor ikke fått sin norske invaliditetsgrad godkjent i Spania, men har likevel benyttet dette fradraget i Spania. Hittil har spanske skattemyndigheter ikke fokusert på disse fradragene og det har derfor ”vanligvis” ikke vært problemer med å benytte dette fradraget, selv om man ikke har hatt sin invaliditetsgrad godkjent i Spania. Likevel begynner spanske skattemyndigheter å stramme inn rundt disse fradragene, og vil framover kontrollere at skatteytere som benytter dette fradraget, også har denne invaliditeten ”godkjent” i Spania. Er det ikke tilfellet, kan spanske skattemyndigheter gi bøter for dette, samt gjøre en skatteberegning UTEN dette fradraget og kreve tilleggsskatt med morarenter og ytterligere bøter. Det er derfor viktig at man er oppmerksom på dette kravet fra skattemyndighetenes side slik at skatteyteren er klar over at de kan risikere en ekstrainnkreving fra spanske skattemyndigheter i tilfelle de benytter fradraget uten å ha registrert invaliditetsgraden i Spania.

Ønsker du å vite mer, er du velkommen til å kontakt Lena Grøn på Cyclo Abogados Asesores på 952 665 055 eller lena@cyclo.es.

Av Lena Grøn og Heidi Schødt Andersen

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet