Månedsmagasinet på Costa del Sol

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
shutterstock 129902339
 
Øko-turisme
 
I 2011 stod Spanias turistindustri for 10,8 prosent av landets BNP, og med tanke på den kriserammede spanske økonomien er det nødvendig at turistene fortsetter å reise hit. Men når gjestenes krav og behov endrer seg, blir Spania nødt til å gjøre det samme.

 
Turismen er viktig for Spanias økonomi, og selv om turiståret 2013 ser ut til å slå rekorden for besøkende som ble satt i 2007, står industrien fortsatt overfor utfordringer. Det slår Departementet for industri, energi og turisme fast i rapporten «Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015». Her påpekes det også at etterspørselen etter miljøvennlig turisme er økende, og fordi forbrukeren har mulighet for å undersøke destinasjonenes bærekraftighet og renommé på internett, blir turistsektoren nødt til å kunne konkurrere på andre ting enn prisen. Ricardo Blanco Portillo, lederen av Avdelingen for bærekraftig turisme under Departementet for industri, energi og turisme, mener at bæredyktighet ikke bare kan sees som et turistprodukt, men som en tilgang til turisme:
«Ser man slik på det, er bærekraft et mål som alle innenfor turistindustrien kan strebe etter. Det er selvfølgelig forskjell på hvor mye hver enkelt kan gjøre, men hvis alle arbeider sammen, både det private og det offentlige, kan det skapes turisme med flere fordeler for miljøet.»
 
Bærekraft er med i vurderingene
Et manglende fokus på bærekraftig turisme kan bety at turister velger bort Spania. I rapporten nevnes det at bærekraft for få år siden var noe ekstra som hoteller og restauranter kunne skryte av, men nå er det noe turistene vurderer før de kjøper sine reiser.
«Flere og flere velger også ferie ut fra vakker natur og historie. Derfor er det viktig at vi – også fra regjeringens side – sørger for at disse destinasjoner framtidssikres ved hjelp av bærekraft,» sier Ricardo Blanco Portillo.
For å gjøre den spanske turistindustrien grønnere er det blitt sjøsatt flere prosjekter. Basert på kriterier fra Global Sustainable Tourist Council – det er en paraplyorganisasjon for bærekraftig turisme – er det utviklet metoder som skal hjelpe kommunene med å kunne planlegge sin turisme og i prosessen ha fokus på bærekraft.
 
Samarbeid er viktig
Noe av det viktigste for å utbre den bærekraftige turismen er også at interesse-senterne arbeider sammen. Både det offentlige og det private må gå sammen og lage konkrete planer om hvordan man – for eksempel i forbindelse med kulturarvssteder – kan skape og lansere tilbud av høy kvalitet som er attraktive for turistene. De mange naturparkene som finnes i Spania kunne være eksempler på samarbeid mellom forskjellige institusjoner. Over hele landet finnes parker som anses for å være bærekraftige av EUs Europarc Federation, og her arbeider kommuner, private – som for eksempel restauranter og aktivitetstilbud – og EU sammen om å opprettholde bærekraften og biodiversiteten.
På tross av at mye allerede er satt inn på å gjøre Spanias turisme mer bærekraftig, må det fortsatt arbeides på området.
«Turistene må oppleve at våre destinasjoner investerer i forbedringer og blir mer bærekraftige. Det krever at vi er ekstremt gode til kommunisere, og at den private sektoren også er med,» sier Ricardo Blanco Portillo.
 
 
Turismen blir grønnere
 
Gjennom de siste tre årtier har det vært en økende oppmerksomhet mot turistindustriens påvirkning av miljøet og på hvordan industriens skadelige effekt på naturen kan reduseres.
 
Turisme er en av verdens største industrier – og samtidig en av de mest forurensende. Både på grunn av transporten som nærmest kan betraktes som turismens eksistensgrunnlag, og fordi det brukes ekstremt mye energi og vann, bl.a. på hoteller. Dessuten reiser turistene ofte til naturskjønne områder som risikerer å miste sin skjønnhet hvis det ikke tas høyde for de besøkendes påvirkninger på naturen. En reaksjon på bærekraftig turisme har begynt å vinne innpass de seneste årene. Tankegangen bak er at man som turist respekterer de nye omgivelsene – enten det er måten å sortere avfall på, forbruk av vann og elektrisitet eller at man viser respekt overfor den lokale befolkningen og deres skikker. Også turistindustrien ser et behov for å bli mer bærekraftig. Tidligere formann for World Travel & Tourism Council, Jean-Claude Baumgarten, har uttalt at «hvis vi ødelegger miljøet, ødelegger vi vår egen industri. Det har ingen av oss noen interesse av.»
 
Gode intensjoner uten binding
I 2012 ble FN-konferansen Rio+20 avholdt. Fokus var bærekraftig utvikling, og i den etterfølgende resolusjonen understrekes det at bærekraftig turisme kan ha stor betydning for miljøet, tilbudet på arbeidsplasser og bevaring av naturen og lokale befolkningsgrupper.
Selv om konferansen i 2012 lovte utvikling og grønne skoger, er resolusjonene ikke bindende, og begrepet ansvarlig turisme har derfor lagt seg tett opp mot prinsippene for bærekraftig turisme – forskjellen er at i den ansvarlige turismen må de som har noe med turismen å gjøre, stå til ansvar for sine handlinger. Et av verktøyene for å sørge for at de involverte overholder sin del av avtalen, er bruk av sertifiseringer eller merkeordninger.
 
En regnskog av sertifiseringer
Ifølge Rain Forest Alliance, en internasjonal interesseorganisasjon, steg antallet sertifiseringer etter Earth Summit (den første bærekraftkonferansen – avholdt i FN-regi i Rio, 1992), og i 2007 var det mer enn 80 forskjellige typer programmer. Med tidens økende fokus på bærekraft, har antallet høyst sannsynlig steget ytterligere, og det betyr at det er et virvar av merkeordninger som forbrukeren må prøve å gjennomskue. Det er paraplyorganisasjoner som Global Sustainable Tourism Council som både har sitt eget sertifiseringsprogram, men som også anerkjenner andres.
Dessuten er det merkeordninger som bare er utbredt i enkelte land som Costa Ricas Program for sertifisering av bærekraftig turisme. Fordi mangel på gjennomsiktighet kan forvirre forbrukeren, er det også risiko for at noen turistdestinasjoner «greenwasher» sitt image. Hoteller, restauranter og andre turistrelaterte forretninger kan framstille seg selv som bærekraftig og ansvarlig, men uten å ha noen sertifisering eller standarder å måtte leve opp til. Det blir altså forbrukerens hodepine å gjennomskue hvem de kan stole på.
 
Bli en bærekraftig turist
Å være en ansvarlig og bærekraftig turist er ikke så vanskelig. Det er noen enkle råd som det kan tas høyde for når ferien er bestilt og koffertene pakket:
 
• Begynn før du overhodet har kommet fram: Sørg for å slå av elektrisitet i hjemmet.
• Velg innkvartering som er sertifisert av én eller flere interesseorganisasjoner. Hvis du er i tvil, ring og spør hotellet.
• Spis og kjøp inn lokalt. På den måten støtter du den lokale økonomien, og du kjøper ikke varer som har reist langt og dermed gitt mer utslipp av CO2
• Respekter destinasjonen du skal til. Les og lær om det lokale språket, skikker og kleskoder.
• Respekter naturen. Kast ikke avfall selv om de lokale gjør det. Ha med en gjenbruks-vannflaske framfor å kjøpe nye hele tiden. Kjøp ikke ting som er laget av truede dyrearter eller tresorter.
• Skjær ned på mengden av forhandling om prisen og skru opp for mengden drikkepenger – få penger for turisten kan være mange penger for de lokale.
 
Er turismen bærekraftig, ansvarlig eller økologisk?
Bærekraftig turisme: Ifølge FNs turistorganisasjon World Tourism Organization Network, tar bærekraftig turisme høyde for de nåværende og framtidige økonomiske, sosiale og miljømessige avtrykk og har fokus på de besøkendes, industriens, miljøets og lokalbefolkningens behov.
 
Ansvarlig turisme: I 2002 ble det i Cape Town arrangert en konferanse med fokus på ansvarlig turisme. Her ble det definert at denne typen turisme arbeider for å maksimere de positive effektene og minimere de negative, og at overholdelse av alle relevante nasjonale og internasjonale standarder er en selvfølge.
 
Øko-turisme: Ifølge The International Ecotourism Society er øko-turisme kjennetegnet ved reiser til naturområder som arbeider for å verne området og forbedre livet for de lokale.
 
Ordforklaringer:
«Greenwashing» er når forretninger framstiller seg selv som bærekraftige og ansvarlige, uten likevel å gjøre noe for å overholde dette.
Sertifisering eller merkeordninger: En liste av kriterier eller standarder som for eksempel hoteller binder seg til å leve opp til.
Biodiversitet: Den variasjon av dyr og planter som er i naturen.
 
Hva mener EU og FN?
FNs holdning til bærekraftig turisme: «Vi anerkjenner behovet for å støtte bærekraftig turisme (…) som fremmer kunnskap om miljøet, tar vare på og beskytter miljøet, respekterer dyrelivet, floraen, biodiversiteten, økosystemene og den kulturelle diversiteten (…)
EUs holdning til bærekraftig turisme: «En bærekraftig tilgang til turisme vil føre til innovative tiltak og høyere kvalitet på produkter og ytelser innenfor området, og gjøre europeiske destinasjoner enda mer attraktive.»
 
Har du lyst til å prøve øko-turisme? Her er noen ideer:
Sjekk European Charter for Sustainable Tourism in Proctected Areas’ hjemmeside for å se de prisvinnende naturparkene i Spania. På denne siden er også links til hver parks egen hjemmeside.
http://www.european-charter.org/
 
Vias Verdes er et prosjekt som i 20 år har gjort nedlagte togstrekninger om til naturskjønne ruter motoriserte kjøretøy ikke får benytte. http://www.viasverdes.com/
 
I Andalucía er det mange muligheter for naturekspedisjoner både for å se fugler, hvaler og svartfotgriser. Hos Andalusian Wilderness har man samlet en del av disse tilbud.
http://www.andalusianwilderness.com/
 
EU og Departementet for industri, energi og turisme støtter prosjektet «SoyEcoturista». På deres hjemmesider kan du finne steder, restauranter og tilbud som er i tråd med ideen bak øko-turisme.
http://soyecoturista.com/
 
Glamping – en ny trend?
I de senere år har «glamping» begynt å vinne fram som en ny måte å holde ferie på. Ordet kommer av glamorous+camping, altså glamorøs camping, der gjestene sover i fullt utstyrte, mongolske jurter eller tipier, og Andalucía har mange glamping-opplevelser å by på. Les mer i neste nummer av Det Norske Magasinet.
Av Lisa Nordbo Fiil, lisa@norrbom.com

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet