Månedsmagasinet på Costa del Sol

1. Opprettelse av spansk testamente som ledd i arveplanlegging
Arveavgiftens størrelse er i utgangspunktet den samme uavhengig av om det er opprettet testamente eller ikke. Dog kan visse disposisjoner i testamentet redusere arveavgiften.

Spansk testamente opprettes vanligvis for å gi gjenlevende ektefelle en livsvarig bruksrett til avdødes eiendeler i testamente, mens eiendomsretten til avdødes andel går direkte til livsarvingene. Årsaken til at mange velger en slik løsning er at uskifteinstituttet slik vi kjenner det fra Norge ikke eksisterer i Spania. Gjenlevende gis som et alternativ en bruksrett til avdødes halvpart og har allerede eiendomsrett til den andre halvparten. På denne måten unngår man at gjenlevende ektefelle først betaler arveavgift på førstavdødes andel og deretter barna på den samme andelen når lengstlevende dør, m.a.o. sparer man arveavgift i ett ledd. Riktignok må det betales arveavgift også av bruksrett, men avgiften er i disse tilfeller vesentlig lavere. Bruksretten gjøres normalt eksklusiv ved at eier må avstå fra en tilsvarende bruk av eiendommen. Bruksrett til eiendommen innebærer at eiendommen ikke kan selges uten bruksrettshavers samtykke. Det er videre viktig å være klar over at bruksrettshaver er avhengig av barnas samtykke ved visse disposisjoner, for eksempel ved opptak av lån på eiendommen.

2. Opptak av pantelån som ledd i arveplanlegging
Ved beregning av arveavgift legges nettoverdien av den faste eiendom til grunn (markedsverdi minus gjenstående lånebeløp på eiendommen). Opptak av pantelån eller ”equity release” kan dermed fungere som et virkemiddel for å redusere arveavgiften.

Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på visse forhold i denne sammenheng:

(i) Det knytter seg relativt store kostnader til opptak av pantelån i Spania.

For det første er etableringskostnadene større enn i Norge; det utløses 1 % stempelavgift som beregnes av pantelånets totale ansvar (dvs. hovedstol + renter + forsinkelsesrenter). Avhengig av størrelsen på renter/forsinkelsesrenter og lånets løpetid vil stempelavgiften normalt ligge på minimum 2 % av lånets hovedstol. Eiendommen må takseres og takstkostnadene beløper seg normalt til mellom 400-700 €. Videre påløper Notarutgifter, avgift til Eiendomsregisteret og advokatsalær (totalt for de tre sistnevnte postene ca. 2500-3000 €).

(ii) Lånets løpetid er normalt 15-20 år, og maks. nedbetalingstid er 30 år.

Det er således stor sannsynlighet for at lånet er helt eller delvis nedbetalt når arveavgiften skal betales. Avhengig av rentenivået til enhver tid kan også renteutgiftene på det tidspunkt ha vært betydelige.

(iii) Spanske myndigheter kan foreta gjennomskjæring dersom hovedformålet med opptak av pantelån er å redusere nettoverdien på eiendommen slik at arveavgiften blir lavere.

I den forbindelse foretar myndighetene en totalvurdering av disposisjonen hvor spesielt formålet blir tillagt stor vekt (i den grad formålet kan bringes på det rene). F.eks. kan gjennomskjæring bli resultatet dersom man er alvorlig syk og belåner eiendommen på nytt.

(iv) Arveavgiften flyttes til et annet land.

Dersom kapitalen som frigjøres ved låneopptaket transporteres til Norge skal det betales arveavgift i Norge. Det vil være en fordel å bli avgiftspliktig til Norge for disse midlene da arveavgiften er lavere i Norge enn i Spania. Plasserer man midlene i et land hvor arveavgiften er lavere enn i Norge kan man redusere avgiften ytterligere. For at arveavgiften skal ”forflyttes” til et annet land er det imidlertid et krav etter norsk lov at arvelater var bosatt i dette landet, jfr. norsk arveavgiftslov § 1, 2. ledd. Plasserer man f.eks. midlene i et fond i Luxemburg blir arvingene kun fritatt fra avgiftsplikt i Norge dersom arvelater ved sin død var fast bosatt i Luxemburg. Dersom det ikke er tilfelle, skal arveavgift betales til Norge.

Dersom du vurderer opptak av pantelån for å redusere arveavgiften for arvingene dine bør alle disse forhold tas i betraktning før avgjørelsen tas.

3. Avslag på arv for å redusere arveavgift
Arveavgiften kan også reduseres ytterligere når arven har falt ved å gi avslag på arv.

I Spania gis det i utgangspunktet et fradrag i arveavgiften på 16.000 € for livsarvinger og ektefelle. I tillegg kan livsarvinger i nedstigende linje, yngre enn 21 år redusere beregningsgrunnlaget med ca. 16.000 € pr. arving, og i tillegg ca. 4000 € for hvert år arvingen er yngre enn 21 år. Maksimumsfradraget pr. arving er ca. 48.000 €.

Et alternativ for å redusere arveavgiften kan således være å gi avslag på falt arv. Det er norsk rett som legges til grunn for arveoppgjøret og etter norsk arvelovs § 74 er det adgang til å gi avslag på falt arv helt eller delvis. Når en arving gir avslag på arv, strykes han av arvetavlen og arvl. § 74 bestemmer at arven da skal ”gå som om arvingen var død før arven falt”. Har den arvingen som gir avslag livsarvinger, vil de tre inn som arvinger og hvert av de mindreårige barna kan få et fradrag på opptil 48.000 € pr. barn avhengig av barnas alder på dødsfallstidspunktet.

Eks: Et ektepar har en datter og datteren har tre barn på hhv. 12, 14 og 16 år. Av ektefellene dør Marte først, og iht. testamente skal Lars arve bruksretten til Martes andel av eiendommen i Spania, mens datteren skal arve eiendomsretten. For å redusere arveavgiften velger datteren å gi avslag på arven og de tre mindreårige barna arver i stedet hennes andel (i tre like deler). Alle de tre barna får dermed standardfradraget på ca. 16.000 €, samt 4000 € for hvert år arvingen er yngre enn 21 år. Det yngste barnet på 7 år får således et fradrag i sin arveandel på hele 48.000 € (maksimumsfradraget), barnet på 14 år får 44.000 € i fradrag, og det eldste barnet får 36.000 € i fradrag i sin arveandel.

Dersom man velger å gi avslag på arv i Spania er det viktig å være klar over at dersom barna er under 18 år og eiendommen skal selges må man ha samtykke fra Overformynderiet i Norge. Dersom barna er bosatt i Spania må i tillegg myndighetene i Spania gi samtykke til salg. Prosessen i Spania er mer tidkrevende og komplisert enn i Norge.

Ved spørsmål kontakt Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com / + 34 607 659 906.

Av Agnete Dale: dale@lawfirminspain.com

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.