Månedsmagasinet på Costa del Sol
Spansk arveavgift – en generell oversikt
spansk-arveafgift
 
Selv om arveavgiften i Norge har opphørt må fortsatt nordmenn som arver eiendom eller annen formue i Spania som hovedregel betale arveavgift til Spania. Arveavgiftens størrelse varierer og avhenger bl.a. av arvens størrelse, hvilket slektsforhold arvingene hadde til avdøde, hvor i Spania formuen befinner seg og i tillegg kan arvingenes eksisterende formue spille en rolle.

 
Den 1. januar 2015 trådte det i kraft endringer i spansk arveavgiftslovgivning. Lovendringen innebærer kort oppsummert en likebehandling innenfor gave- og arveavgiftslovgivningen uavhengig av om man har fast bopel i Spania eller i et annet EU/EØS land.
Generelt sett fører de nye lovendringene til lavere arveavgift sammenlignet med arveavgiften etter tidligere lovgivning. Spania er inndelt i 17 comunidades autonomas (heretter betegnet «delstat») og arveavgiftslovgivningen er ulik innenfor de ulike «delstatene». I en vurdering av arveavgiften er det derfor nødvendig å undersøke loven i den delstaten hvor avdøde etterlater seg den «vesentligste delen av formuen» i Spania. Et fellestrekk ved lovgivningen innad i de ulike delstatene er at de opererer med ulike «særfradrag» som fører til lavere arveavgift for en avgrenset gruppe arvinger. Hovedregelen er at avdødes ektefeller og livsarvinger (barn, barnebarn) kan nyte godt av særfradragene. I mange tilfeller fører særfradragene til at arveavgiften blir betydelig lavere enn ved beregning etter tidligere arveavgiftslovgivning.
 
Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og man kan lett spare betydelige beløp. I mange tilfeller kan opprettelse av et testament, hvor man fordeler arven til ulike personer som faller innenfor den avgrensede gruppen med arvinger som nyter godt av bunnfradragene, føre til vesentlig redusert arveavgift.  
 
ER DET NØDVENDIG Å OPPRETTE ET TESTAMENT FOR DET JEG ETTERLATER MEG I SPANIA?
Hvis avdøde hadde fast bopel i Norge og eide fast eiendom i Spania må det alltid gjennomføres et hjelpeskifte i Spania. Dette er et skifte som må gjennomføres i tillegg til skifte i Norge. Dersom man har norsk nasjonalitet og bopel i Norge skal som hovedregelen norsk arvelov legges til grunn for selve arvefordelingen, mens beregningen av arveavgiften og gjennomføring av skifte skal skje etter spanske regler. Selve skiftet foretas av notaren i Spania, slik at en spansk notar skal foreta en arvefordeling etter norske arveregler. En spansk notar vil ikke ha oversikt over de norske reglene om selve arvefordelingen (herunder pliktdelsarv, ektefelle arv, slektens arverettigheter etc.). Det viktigste argumentet for å opprette et testament er at man skaper klarhet i hvem som skal arve og, i de fleste tilfeller, vil det være enklere å gjennomføre arveskifte i Spania. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor man har rett til å sitte i uskiftet bo etter norsk arvelov. Ordningen med uskiftet bo finnes ikke i Spania og det er helt nødvendig å gjennomføre skifte.
 
Dersom du har fast bopel i Norge er det imidlertid viktig at innholdet i testamentet ikke strider mot norsk arvelov. Dette innebærer f.eks. at man ved opprettelse av testamentet må ta hensyn til ektefelle arven og barnas pliktdelsarv etter norsk arvelov. I motsatt fall kan testamentet være ugyldig.
 
Et testament opprettet i Norge etter norske formkrav vil også ha gyldighet i Spania. Et norsk testament kan registreres i spansk testament register og det er obligatorisk å kontakte registeret ved gjennomføring av arveskifte i Spania.
Av Line Juuhl & Roberto Ortega, advokater

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.