Månedsmagasinet på Costa del Sol

Spania består av 17 selvstyrte såkalte ”comunidades autonomas”, som i stor grad er selvstyrte. I denne artikkelen vil vi også bruke begrepet regioner om ”comunidades autnomas” – selv om dette begrepet er noe upresist. Jussen varierer fra region til region og også arveretten og arveavgiftens størrelse avhenger av hvilken region du befinner deg i. Vi skal i denne artikkelen se på spesialregler for spansk arveavgift – her er det mange misforståelser.
I Spania eksisterer det en generell lovgivning om arveavgift fra 18. desember 1987. I tillegg har hver enkelt conumidad autonomo i Spania delegert fullmakt til bl.a. å utvikle regler mht. fradragsmuligheter i arveavgiften.

I denne artikkelen skal vi ta for oss følgende spørsmål:
1. Når det skal betales arveavgift til Spania?
2. Når kommer spesiallovgivningen om spansk arveavgift til anvendelse.?

Når skal det betales arveavgift til Spania?
Spansk arveavgiftslovgivning fastslår at det skal betales arveavgift til Spania dersom
A) arvemottager hadde fast bopel i Spania, uavhengig av hvor arveformuen befinner seg,
B) arvemottager ikke har fast bopel i Spania, men arver formue som befinner seg på spansk territorium. Dersom du ikke bor fast i Spania skal du med andre ord betale arveavgift på all den formuen som er beliggende i Spania. Det er viktig å bemerke seg at man skal betale arveavgift i Spania selv om man sitter i uskiftet bo.
Når kommer spesiallovgivningen om spansk arveavgift til anvendelse?
Som en hovedregel kommer spesiallovgivningen til anvendelse i de situasjonene hvor både arvelater (avdøde) og arving hadde fast bopel i Spania. Et karakteristisk trekk ved spesiallovene er at de innebærer redusert arveavgift for arvinger i nær familie.
Spesiallovgivningen er forskjellig i de ulike regionene. Vi vil her oppsummere hovedreglene i noen comunidades autonomas:
1. Andalucía: For anvendelse av Andalucía spesiallovgivningen er det et vilkår at avdøde og arving hadde fast bopel i Andalucía. Spesiallovgivningen innebærer at ektefeller, arvinger i ned- og oppstigende linje (barn, barnebarn, foreldre etc.) har krav på 100 % reduksjon av arveavgiften dersom 1) arveavgiftsgrunnlaget er mindre enn 175.000 € og, 2) arvemottager har en formue som er mindre enn 402.678,11 €.
2. Valencia: Ektefeller, arvinger i ned- og oppstigende linje (barn, barnebarn, foreldre etc.) har krav på 99,9 % reduksjon av arveavgiften
3. Murcia: Ektefeller, arvinger i ned- og oppstigende linje (barn, barnebarn, foreldre etc.) har krav på 99,9 % reduksjon av arveavgiften. Reduksjonen har en begrensning på 450.000 €.

Dersom du ikke faller inn under spesiallovgivningen vil den generelle lovgivningen om arveavgift komme til anvendelse. Bunnfradraget i den generelle arveavgiftsloven ligger som hovedregel på ca. € 16.000 for ektefeller og arvinger i ned- og oppstigende linje. Arveavgiften iht. dette regelverket vil også avhenge av arvemottagerens formue og slektskap til avdøde.
Spanias arveavgiftssystem fører med andre ord til en høyere arveavgift for personer som har fast bopel utenfor Spania. Europakommisjonen har vurdert dette som uforenelig med EU-retten. I mai 2010 sendte Europakommisjonen en formell henvendelse til Spania om endring av spansk arveavgiftssystem. Per dagens dato foreligger det, etter vårt vitende, ingen konkrete forslag til ny arveavgiftslovgivning i Spania. Avslutningsvis vil vi følgelig anbefale alle som flytter til Spania å sette seg godt inn i reglene vedr. arveavgiften. Det er særlig viktig å bringe klarhet i hvilke regler som kommer til anvendelse og hvor stor arveavgiften vil være i din situasjon. På bakgrunn av en slik vurdering kan man sette i gang ulike tiltak for å redusere arveavgiften. Arveplanlegging er ikke en kostbar affære og her kan du spare store avgifter med enkle tiltak.

Av Advokat Line Juuhl, Spansk advokat Roberto Ortega. Begge er ansatt i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.