Månedsmagasinet på Costa del Sol
Gjenlevende ektefelles arverett – uskiftet bo i Spania?

Gjenlevende ektefelles arverett – uskiftet bo i Spania?

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Etter publiseringen av vår artikkel i mainummeret av Det Norske Magasinet har det vist seg å være stor interesse rundt problematikken gjenlevende ektefelles arverett i forhold til livsarvingers arverett. Ektefellene har gjerne i tillegg særkullsbarn, noe som juridisk sett kan komplisere arvefordelingen. Videre velger de fleste å sitte i uskiftet bo med evt. eiendeler i Norge og ønsker en tilsvarende løsning med hensyn til eiendelene i Spania. På bakgrunn av henvendelsene vi har mottatt vil vi gå litt mer i dybden på enkelte spørsmål og konkretisere temaet noe mer. Vi påpeker imidlertid at det må foretas en konkret vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige løsningen i hvert enkelt tilfelle.

Ektefellers arverett i Spania
Arveskifter i Spania følger som hovedregel norsk arvelov, og innebærer dermed at evt. testamente i Spania skal opprettes i overensstemmelse med norsk arvelov. Iht. arveloven har gjenlevende ektefelle krav på 1/4 av arven dersom avdøde har livsarvinger. Ektefelles arverett kan riktignok begrenses i testamente, men kun dersom ektefellen er gjort kjent med testamentet før arvelater døde. Gjenlevende ektefelle har imidlertid krav på 4 ganger grunnbeløpet når arvelater etterlater seg livsarvinger, og denne retten til minstearv kan ikke begrenses i testamente.

Uskiftet bo problematikken i Spania
Som nevnt i avsnittet ovenfor skal norsk arvelov legges til grunn for opprettelse av testamente og gjennomføring av arveskifte i Spania. Etter norsk rett har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med avdødes eiendeler (med visse begrensinger når man har særkullsbarn), og i utgangspunktet skal man da juridisk sett ha rett til å sitte i uskiftet bo også i Spania. Problemet er at uskiftet bo ikke eksisterer i Spania.
Hvordan blir så dette løst i de tilfeller gjenlevende ønsker å sitte i uskiftet bo i Spania? Erfaringsmessig blir eiendomsretten i disse tilfeller overført til lengstlevende. Imidlertid blir dette sett på som arv i Spania siden uskiftet bo ikke eksisterer i spansk rett. Dette medfører at gjenlevende ektefelle må betale arveavgift på andelen som arves. I enkelte tilfeller er imidlertid ektefeller fritatt for avgiftsplikt i Spania og vi kommer nærmere inn på dette nedenfor.

At det kun er gjenlevende som innsettes som arving som vist ovenfor, forutsetter også at livsarvingene ikke bestrider testamentsdisposisjonen.
Av de ovenfor nevnte årsaker anbefaler vi at det opprettes et testamente der gjenlevende ektefelle i stedet gis en livsvarig, eksklusiv bruksrett til andelen avdøde etterlater seg og at barna settes inn som arvinger til eiendomsretten til avdødes andel. Livsarvingene betaler arveavgift på arv av 50 % av eiendomsretten, mens gjenlevende betaler arveavgift på arv av bruksretten. Arveavgift på bruksrett er vesentlig lavere enn arveavgift på eiendomsrett.

Arveavgift for lengstlevende ektefelle i Spania – betydning for testamente i Spania
For spørsmålet om ektefellers arveavgiftsplikt i Spania må det skilles mellom residenter og ikke residenter i Spania, og i hvilken region i Spania man er bosatt. Spansk sivilrett består av en ”felles” del som i utgangspunktet kommer til anvendelse i hele Spania og kan ses på som selve grunnstammen i spansk rett. Innenfor arveretten er dette den nasjonale lov av 18. desember 1987. I tillegg er det i de ulike spanske regioner, Comunidades Autónomas, utviklet såkalt ”foral” rett, dvs. rettsregler som kun kommer til anvendelse i den aktuelle region. Sistnevnte har forrang ved evt. motstrid med nasjonal rett. I Andalucia er det vedtatt spesialregler for regionen i tilfeller der både arvelater og arvemottaker hadde fast bosted i Andalucia: Ektefeller og arvinger i ned- og oppstigende linje fritas for arveavgift dersom verdien av arven er mindre enn 175.000 euro. Videre er det et vilkår at arvemottakers formue ikke overstiger 403.000 euro.

Medfører dette at man likevel ikke bør velge løsningen bruksrett ektefelle/eiendomsrett barn?
Alternativt kan man sette gjenlevende ektefelle inn som enearving til eiendelene i Spania. Imidlertid forutsetter dette at livsarvingene ikke bestrider testamentet. Har man ikke lenger noen eiendeler i Norge eller andre land vil livsarvingene ikke få oppfylt sin pliktdelsarv iht. norsk arvelov. I de fleste tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å gi gjenlevende ektefelle bruksrett og livsarvingene eiendomsretten. Dersom ikke livsarvingene er bosatt i Spania må arveavgift på et eller annet tidspunkt likevel betales, enten når man arver 50 % etter førstavdøde, eller dersom man arver hele eiendommen når lengstlevende dør.

Ved spørsmål vennligst kontakt Agnete Dale, e-mail: dale@lawfirminspain.com, tlf: + 34 607 659 906

Av Agnete Dale

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kanskje du også vil like

Søk på Det Norske Magasinet