Månedsmagasinet på Costa del Sol

Vi har blitt kontaktet av en rekke lesere som har/har hatt store vanskeligheter med å få aksept fra de norske skattemyndigheter om at skatteplikten til Norge er opphørt etter utflytting. Dette er et tema som mange er opptatt av og vi vil derfor ta for oss noen av spørsmålene med generell interesse.

Jeg flyttet til Spania i 2004 og har kjøpt leilighet i Spania. Ligningskontoret sier at jeg ikke vil bli ansett som utflyttet fra Norge fordi jeg eier en leilighet i Oslo. Stemmer dette?

For at skattemessig bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må du godtgjøre
• at du har tatt fast opphold i utlandet,
• at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret, og
• at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge.
Etter norsk intern lovgivning vil man med andre ord ikke bli ansett som utflyttet dersom man disponerer bolig i Norge. På samme måte har Spania sine interne regler om hvem som skal anses som bosatt i Spania. Spanske regler fastslår at man som hovedregel blir ansett som skattemessig bosatt i Spania dersom man oppholder seg mer enn 182 dager i landet. Når en person er skattemessig bosatt i begge land, skal hans bostedsmessige status avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalen mellom Norge og Spania artikkel 4. Skatteavtalen oppstiller et eget bostedbegrep som innebærer at det bare er en av landene som i skattemessig sammenheng kan være bostedsland.
Skatteavtalen artikkel 4 fastslår at en person skal anses som bosatt i 1) det land der han disponerer fast bolig. Har han fast bolig i begge land, er det avgjørende hvor han har de ”sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene)”. 2) Om personen ikke har fast bolig i noen av landene og sentrum for livsinteresser ikke kan bringes på det rene, skal personen anses skatteavtalemessig bosatt i det landet hvor han har vanlig opphold. 3) Har han vanlig opphold i begge land skal han anses bosatt i det landet der han er statsborger. 4) Dersom vedkommende har statsborgerett i begge land, eller ikke i noen av dem, skal kompetente myndigheter i begge landene avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.
Konklusjon: Dersom du kan betraktes som bosatt i Spania etter spansk lovgivning fordi du oppholder deg i Spania i mer enn 182 dager, men samtidig blir betraktet som bosatt i Norge fordi du disponerer bolig i landet, skal bostedsspørsmålet avgjøres av skatteavtalen. Dersom du også disponerer bolig i Spania og kan bevise at du har sentrum for livsinteresser i Spania, kan du bli betraktet som bosatt i spania etter skatteavtalen uavhengig av om du disponerer bolig i Norge.

Min kone og jeg bor i Spania og spanske skattemyndigheter har nå fattet et vedtak om at vi er skattemessig bosatt i Spania iht. skatteavtalen art. 4. Hva innbærer dette?

Det landet som dere er bosatt i etter skatteavtalen vil som hovedregel ha eksklusiv beskatningsrett til alle inntekter som etter avtalen kan skattlegges i bostedslandet. Dette innebærer at pensjonen til en nordmann som oppholder seg i Spania ikke kan skattlegges i Norge, men bare i Spania. Norge vil i et slikt tilfelle anses som kildestat i forhold til skatteavtalen. Dette betyr at Norge da som regel kun har rett til å beskatte inntekter med en særlig nær tilknytning til Norge, f.eks. inntekt fra fast eiendom i Norge.

Av Line Juuhl

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.