Månedsmagasinet på Costa del Sol

I denne artikkelen vil vi svare på spørsmål som er blitt rettet direkte til vårt firma gjennom vår web side www.abwiig.no. På denne siden under ”artikler” finner du informasjon om arv, skifte i Spania etc. Spørsmålene blir besvart av spansk advokat Roberto Ortega og jurist Line Juuhl.

Jeg har ikke oppført min eiendom i Spania på den norske selvangivelsen, hva må jeg gjøre? Hva skjer dersom dette blir oppdaget?
Ligningskontoret kan etter en vurdering av forholdet ilegge lav tilleggsskatt når skattyter selv tar initiativ til å rette feilaktige opplysninger. Forutsetningen for lav tilleggsskatt er dog at opplysningene gis frivillig, og ikke som et resultat av igangsatte eller planlagte kontrolltiltak som skattyteren er kjent med.
Videre vil vi gjøre oppmerksom på at tilleggsskatt for uriktige/ufullstendige opplysninger ikke pålegges når skattyterens forhold må anses unnskyldelig pga. årsak som ikke kan legges ham til last f.eks. sykdom, alderdom, uerfarenhet og/eller annen årsak, jf. lignl. § 10-3 bokstav b. Hvis det foreligger flere unnskyldelige forhold som hver for seg ikke er tilstrekkelige til å frita for tilleggsskatt, må det vurderes om de samlet sett gir grunnlag for å frita. Det er skattyter som har bevisbyrden for at det foreligger et slikt unnskyldelig forhold. Det fritar imidlertid ikke fra tilleggsskatt at skattyteren ikke har satt seg inn i regler som gjelder og som han burde kjenne til ut fra erfaring, innsikt og forholdene ellers, jfr. uttalelse fra Sivilombudsmannen i Utv.1994/1571.

Hvilke konsekvenser har det dersom min formue i Spania blir oppdaget?
Uriktige eller ufullstendige opplysninger foreligger hvor skattyter positivt gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. Det samme gjelder hvor han unnlater å endre eller unnlater å gi opplysninger som mangler i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dette gjelder også for skattytere som omfattes av ordningen med fritak fra leveringsplikt (stille aksept) og som unnlater å korrigere opplysningene eller korrigeringen først skjer etter fristen for å inngi slike korrigeringer.

Tilleggsskattens størrelse varierer med unndragelsens størrelse, hvorvidt unndragelsen er foretatt forsettelige, hvorvidt det foreligger gjentagelse etc. Å ikke gi riktige opplysninger til ligningskontoret kan bety at du blir ilagt en tilleggsskatt på 30% av den skatt som er eller kunne vært unndratt, men dette varierer etter den individuelle saken.

Jeg er bosatt i Norge, men har arvet en bolig i Spania. Jeg fører opp boligen i norsk selvangivelse, men jeg har ikke innlevert selvangivelse i Spania. Må jeg det?
Ikke residente som eier fast eiendom i Spania skal levere inn selvangivelse i Spania hvert år. Selvangivelsen for ikke residenter vil som hovedregel omfatte inntektsskatt. Dersom du ikke leier ut boligen skal det likevel innbetales inntektskatt som fastsettes ved en prosentligning. Det må innleveres én selvangivelse per person. Dersom den faste eiendommen eies av to personer i felleseie, har hver av personene plikt til å innlevere selvangivelse for den andel av den faste eiendommen som vedkommende eier. Det er eieren selv som må ta initiativ til å sende inn selvangivelsen.

Jeg har akkurat kjøpt en bolig i Spania, men jeg er litt usikker på hvilken verdi jeg skal oppføre i den norske selvangivelsen?
Ved fastsettelse av den norske ligningsverdien på fast eiendom i utlandet skal det legges til grunn ”tilnærmet samme forhold mellom antatt salgsverdi og ligningsverdi som for tilsvarende eiendommer beliggende i den norske kommunen hvor skatteyter er bosatt”, (jfr uttalelse fra Finansdepartementet). Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Du kjøper en leilighet i Spania til 3 millioner NOK og ligningsverdien på fast eiendom i Norge i den kommunen du bor er på 20 % av omsetningsverdien. I den norske selvangivelsen skal du da oppføre leilighetens verdi med NOK 600.000.

Jeg har solgt boligen min i Spania og har betalt 18 % gevinstbeskatning. Skal det betales gevinstbeskatning til Norge?

I Norge skal det som hovedregel betales 28 % gevinstbeskatning. Iht. skatteavtalen mellom Norge og Spania får man imidlertid fratrekk for skatt betalt til Spania for å unngå dobbel beskatning.
Norsk skattelov inneholder imidlertid et unntak fra beskatning, jfr. skatteloven § 9-3 (4):
”Gevinst ved realisasjon av fritidsbolig, herunder andel i boligselskap, er unntatt fra skatteplikt når eieren har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år før realisasjonen, forutsatt at realisasjonen finner sted eller avtales mer enn fem år etter ervervet og mer enn fem år etter at fritidseiendommen ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført.”


Line Juuhl er norsk jurist med juridisk embetseksamen (cand.jur.) fra Universitetet i Oslo (våren 2001). Hun har spesialisering i internasjonal rett fra Luiss Universitetet i Roma. Hun jobber i det norske advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Line Juuhl har bred erfaring innen norske og spanske rettsforhold, og hun har særlig spisskompetanse innen internasjonal arverett, fast eiendom og skatterelasjoner Norge – Spania.
Hun snakker flytende engelsk, spansk og italiensk.


 

Av Line Juuhl, norsk jurist, og roberto Ortega, spansk jurist

Del

Kanskje du også vil like

© 2009-2019 Det Norske Magasinet – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søk på Det Norske Magasinet

Planlagt vedlikeholdsarbeid: Lørdag 5. august 2023 fra kl. 08.00 vil det foretas oppdateringer på norskemagasinet.com. Vær oppmerksom på at nettsiden vil være utilgjengelig i perioden når det foretas oppdateringer. Det samme gjelder for NorskePLUSS mobilappen.